Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości rejestracji do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z dnia 2018-05-21.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.14.2018
Data sprawy:
2018-05-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości rejestracji do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 3 (dodanym przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy z 20 lipca 2017r.) zezwolenie na pracę nie jest wymagane m.in. w przypadku cudzoziemca, który wykonuje pracę przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu nowelizacji tzw. procedura oświadczeniowa była elastyczna. Z wpływających do Biura RPO wniosków wynika, że po zmianach obowiązuje bardziej skomplikowana procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W ocenie wnioskodawców powoduje to powstawanie znacznych opóźnień w załatwianiu spraw przez urzędy pracy, które w ich ocenie, nie były przygotowane do realizacji nowych zadań.

Z tego względu Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o informację, czy resortowi znany jest problem przewlekłości rejestracji do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i czy przewiduje wprowadzenie jakichś zmian w tej procedurze.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-06-07
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 7 czerwca 2018 r. zapewnił, że w celu dalszego przyśpieszenia procedur administracyjnych prowadzone są intensywne prace nad usprawnieniem wymiany danych, związanych z zezwoleniami na pracę i oświadczeniami, pomiędzy systemami informatycznymi MRPiPS i innych instytucji zaangażowanych w procedury dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Łatwiejsze pozyskiwanie potrzebnych danych udrożni obieg dokumentów związanych z wydawaniem zezwoleń i usprawni pracę urzędników. Poinformował także, że aktualnie trwają w resorcie prace nad drobnymi modyfikacjami trybu wydawania zezwoleń na pracę i wpisu oświadczeń do ewidencji oraz wzorów wniosków w tym zakresie. W związku z krótkim okresem, który upłynął od wejścia w życie nowych przepisów, tj. od 1 stycznia 2018 r., zdaniem resortu pracy obecnie jest jeszcze zbyt wcześnie, by rzetelnie ocenić skuteczność wprowadzonych zmian. Funkcjonowanie nowych zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców zostanie całościowo ocenione w 2019 r. na podstawie zebranych doświadczeń i wniosków, zaś w razie potrzeby wprowadzone zostaną niezbędne korekty.