Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom podczas korzystania ze zbiorników wodnych z dnia 2018-06-15.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
BPK.7050.1.2018
Data sprawy:
2018-06-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom podczas korzystania ze zbiorników wodnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje sposób zapewniania bezpieczeństwa obywatelom podczas korzystania ze zbiorników wodnych, przede wszystkim pod kątem zapewnienia realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony życia oraz zdrowia. Już od początku sezonu wakacyjnego do Rzecznika docierają doniesienia dotyczące niewystarczającej liczby ratowników wodnych zarówno na kąpieliskach śródlądowych, jak i tych nadmorskich. Co więcej, problem dotyczący zmniejszającej się liczby ratowników jest aktualny od kilku lat.

W szczególnym zainteresowaniu Rzecznika pozostaje kwestia, czy podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych są przygotowane do realizacji zadań, które nałożyła na nie nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, a także, czy już funkcjonują podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego wpisane do systemu i realizujące założenia tej nowelizacji.

Ponadto, Rzecznik poprosił Ministra o wskazanie, w jaki sposób odbywa się finansowanie stałej gotowości alarmowej, biorąc pod uwagę, iż powinna ona być zapewniona przez cały rok, a nie tylko sezonowo oraz w jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych w sytuacji, w której lokalny podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego nie będzie w stanie zrealizować założeń znowelizowanej ustawy.

Rzecznik zwrócił się również z prośbą o informację, czy nowelizacja ustawy wpłynie na dotychczasowy system szkolenia ratowników, działania prewencyjne oraz zabezpieczenia imprez odbywających się na akwenach wodnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-07-12
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z 12 lipca 2018 r. zaznaczył, że celem ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, w zakresie dotyczącym podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, było usystematyzowanie rozwiązań prawnych, które funkcjonują w aktualnym porządku prawnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela, w drodze decyzji administracyjnej, zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego, na wniosek podmiotu ubiegającego się o jej udzielenie. Zgoda Ministra może zostać wydana wyłącznie podmiotowi, który zapewnia stały stan gotowości do działań ratowniczych. Utrata potencjału do zapewnienia stałej gotowości ratowniczej stanowi bezwzględną przesłankę do cofnięcia przez Ministra zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego. Sekretarz Stanu wyjaśnił także, że omawiana nowelizacja ustawy nie wpływa na system szkolenia ratowników wodnych, działania prewencyjne na obszarach wodnych oraz ewentualne działania w zakresie „zabezpieczenia ratowniczego” imprez odbywających się na akwenach.