Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych z dnia 2016-07-11.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.520.6.2016
Data sprawy:
2016-07-11
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

W ocenie Rzecznika zaskarżona ustawa jest sprzeczna z Konstytucją, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Szczególne wątpliwości Rzecznika budzą niejasne i nieprecyzyjne przepisy dotyczące: definicji zdarzenia o charakterze terrorystycznym; zakresu informacji gromadzonych w wykazie osób mogących mieć związek ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym; nieodpłatnego dostępu do danych i informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych i ewidencjach prowadzonych przez w zasadzie wszystkie podmioty publiczne na szczeblu centralnym oraz przez jednostki organizacyjne im podległe lub nadzorowane; stosowania tymczasowego aresztowania na podstawie jedynie uprawdopodobnienia popełnienia, usiłowania lub przygotowania do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym; stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec osób niebędących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej oraz możliwości blokowania dostępu do danych informatycznych bądź usług teleinformatycznych. Zdaniem Rzecznika ustawodawca użył w zakwestionowanej ustawie niejasnych, nieprecyzyjnych i ocennych pojęć, które w istocie ograniczają konstytucyjne prawa i wolności jednostki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-06-06
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z 6 czerwca 2018 r., sygn. akt K 35/16).
Wobec cofnięcia przez Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie. Decyzja Rzecznika uzasadniona jest dokonanymi zmianami w składzie orzekającym Trybunału Konstytucyjnego, które nie mają podstawy prawnej w obowiązujących przepisach, a także wprowadzeniem do składu orzekającego osób, które zostały wybrane z naruszeniem Konstytucji.