Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 2018-06-21.

Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2018-06-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Powyższe zagadnienie było przedmiotem licznych wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich, kierowanych do kolejnych ministrów rolnictwa, począwszy od 2008 r. Według odpowiedzi Ministra Rolnictwa z dnia 9 sierpnia 2016 r. udzielonej Rzecznikowi Praw Obywatelskich na jego wystąpienie z 20 maja 2016 r. Minister w pełni podzielił stanowisko Rzecznika o konieczności nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez wprowadzenie do niej regulacji określającej niezbędne kwalifikacje dla osób przeprowadzających gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz jej kontrolę. Niestety, do chwili obecnej nie nastąpiła zapowiadana zmiana ustawy, a Rzecznik nie powziął informacji o prowadzonym w tym zakresie procesie legislacyjnym.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o przedstawienie informacji o stanie prac zmierzających do ustawowego uregulowania uprawnień do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-07-31
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w piśmie z 31 lipca 2018 r. zapewnił, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju popiera wszelkie inicjatywy, w tym legislacyjne, planowane lub podejmowane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego wykonywania gleboznawczych klasyfikacji gruntów. Jednocześnie podkreślił, że sprawy gleboznawczej klasyfikacji gruntów pozostają w wyłącznej kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w związku z czym w opinii Ministra Inwestycji i Rozwoju, wyłącznie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozostaje decyzja co do kierunków rozwiązań służących) zapewnieniu odpowiedniej jakości merytorycznej wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wyjaśnił także, że w resorcie inwestycji nie były i nie są prowadzone pace legislacyjne nad zmianą Prawa geodezyjnego i kartograficznego w przedmiotowym zakresie.