Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Finansów w sprawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie braku wyznaczenia maksymalnego terminu na zajęcie stanowiska przez wierzyciela wobec zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego z dnia 2018-07-04.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.512.21.2017
Data sprawy:
2018-07-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie braku wyznaczenia maksymalnego terminu na zajęcie stanowiska przez wierzyciela wobec zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego.

W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje kwestia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a konkretnie przeciwdziałania przypadkom bezczynności wierzycieli, polegającej na nieprzedstawianiu organom egzekucyjnym stanowiska w przedmiocie zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego (co z kolei uniemożliwia organowi egzekucyjnemu rozstrzygnięcie o zasadności zgłoszonych zarzutów).

Rzecznik wskazał, że w doktrynie prawa podnosi się, że odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym znajduje art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, który normuje zagadnienia proceduralne dotyczące zajmowania stanowiska przez inny organ na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego. Zgodnie z ww. przepisem organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba, że przepis prawa przewiduje inny termin. W przypadku niezajęcia stanowiska w terminie określonym w art. 106 § 3 k.p.a. stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a., przy czym organ obowiązany do zajęcia stanowiska niezwłocznie informuje organ załatwiający sprawę o wniesieniu ponaglenia. Nawet jednak uwzględnienie ponaglenia nie gwarantuje, że organ zobowiązany do zajęcia stanowiska w przedmiocie zarzutów wykona swój obowiązek. Z zobowiązaniem do niezwłocznego załatwienia sprawy nie idzie bowiem w parze możliwość stosowania sankcji względem organu, który dopuszcza się przewlekłości.

Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o rozważenie zasadności wprowadzenia do art. 34 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji instytucji milczenia organu współdziałającego, dzięki której, w przypadku niezajęcia przez wierzyciela stanowiska w określonym przez prawo terminie, z mocy prawa powstanie stan fikcji prawnej równoważnej z sytuacją wyrażenia określonego stanowiska przez wierzyciela.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-07-16
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 16 lipca 2018 r. wyjaśnił, że propozycja wprowadzenia do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji instytucji milczenia organu współdziałającego (wierzyciela) zostanie rozważona w toku prac legislacyjnych nad zmianą przepisów tej ustawy. Uwzględniając proponowane przepisy nowelizujące ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przewiduje się również zmianę ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi polegającą na poddaniu kontroli sądowej postanowień wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.