Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie tzw. Konstytucji Biznesu z dnia 2018-07-09.

Adresat:
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Sygnatura:
V.7100.2.2018
Data sprawy:
2018-07-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie tzw. Konstytucji Biznesu.

W związku z wejściem w życie tzw. Konstytucji Biznesu, Rzecznik Praw Obywatelskich pokłada olbrzymie oczekiwania w poprawie sytuacji prawnej polskich przedsiębiorców, a w szczególności osób fizycznych należących do sektora. Jednak, zdaniem Rzecznika, analiza pakietu ustaw składających się na tzw. Konstytucję Biznesu nie pozwala na stwierdzenie, że został rozwiązany problem ochrony praw przedsiębiorcy w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Podnoszony problem dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czyli większości przedsiębiorców zarejestrowanych w polskich rejestrach. Obowiązujące regulacje prawne nie przewidują ograniczeń w prowadzeniu egzekucji wobec dochodów osiąganych z działalności gospodarczej. Tym samym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w przypadku toczącej się przeciwko nim egzekucji, nie mają zagwarantowanej sumy pozwalającej zaspokoić nawet podstawowe potrzeby egzystencjalne.

W ocenie Rzecznika ustawodawca kształtując sytuację prawną przedsiębiorców, powinien mieć na względzie nie tylko respektowanie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, lecz również szanować ich godność. Ma ona szczególne znaczenie przy regulowaniu instytucji pozwalających na przymusowe ingerowanie w życie i prawo własności, co niewątpliwie ma miejsce w trakcie egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych. Poszanowanie godności ludzkiej, zdaniem Rzecznika, powinno wyrażać się m.in. w zagwarantowaniu przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przez prawodawcę minimum socjalnego, umożliwiającego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Mając powyższe na uwadze Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o wskazanie, czy omawiany problem został dostrzeżony w ramach prac prowadzonych w Ministerstwie oraz poinformowanie, czy rozważane jest wprowadzenie jednoznacznych i przejrzystych reguł prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec przedsiębiorców wykonujących jednoosobową działalność gospodarczą, w tym poprzez zagwarantowanie tej grupie społecznej pewnego minimum socjalnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-10-02
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w piśmie z 2 października 2018 r. poinformował, że zasygnalizowany w wystąpieniu generalnym problem ochrony praw osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego nie był w Ministerstwie dotychczas zgłaszany ani przez przedsiębiorców ani przez zrzeszające ich organizacje. Niemniej jednak resort, po dokonaniu analizy pisma Rzecznika, w pełni podzielił zawarte w nim stanowisko dotyczące zapewnienia ochrony przedsiębiorców będących osobami fizycznymi przez wyłączenie spod egzekucji środków niezbędnych do utrzymania dłużnika i jego rodziny na wzór rozwiązań, z jakich mogą korzystać inni dłużnicy.