Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku stosownych regulacji prawnych w zakresie likwidacji niepodjętych depozytów pacjentów jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych z dnia 2018-07-16.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPW.520.6.2015
Data sprawy:
2018-07-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku stosownych regulacji prawnych w zakresie likwidacji niepodjętych depozytów pacjentów jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych

Na tle jednej ze spraw badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem braku stosownych regulacji prawnych w zakresie likwidacji niepodjętych depozytów pacjentów jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych.

Szpitale stosują bowiem przepisy ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów. Procedury te, dotyczące postępowania ze środkami pieniężnymi pacjentów, którzy opuścili już szpital bądź zmarli, mogą – zdaniem Rzecznika – naruszać dobra osobiste pacjentów, poprzez ujawnianie danych wrażliwych.

Z informacji przekazanych Rzecznikowi w 2017 r. przez Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia wynikało, że problematyka dotycząca ochrony danych osobowych, prawa własności czy prywatności nie była dotychczas Ministerstwu sygnalizowana. Niemniej jednak kwestia ta miała zostać rozważona przy nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Analiza przepisów w zakresie aktualnego stanu prawnego w przedmiotowej sprawie wykazała, że stan prawny nie uległ jednak zmianie, chociaż z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Z uwagi na powyższe Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-07-16
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 1 kwietnia 2021 r. wskazał, iż w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz z uwagi, iż placówki medyczne stosują przepisy ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów jedynie odpowiednio z braku szczegółowych regulacji, Ministerstwo Zdrowia rozważa przygotowanie przepisów szczególnych, które odrębnie regulowałyby postępowanie z zakresu likwidacji depozytów złożonych w tych podmiotach, w sposób, który wykluczyłby możliwość naruszenia wspomnianych dóbr. Osobne uregulowanie tej kwestii sprawiłoby, że art. 6 ust. 5 ww. ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów nie miałby odpowiedniego zastosowania w tego rodzaju sprawach. Pod rozwagę poddane zostanie również rozwiązanie związane ze zmianą § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej poprzez wprowadzenie obowiązku podania przez pacjenta – do wiadomości placówki medycznej – danych (imię i nazwisko, adres dla doręczeń) osoby lub osób, do których należy skierować wezwanie do odbioru depozytu w razie braku możliwości wysłania wezwania lub odbioru depozytu przez pacjenta. Dane tej osoby (lub osób) mogłyby zostać umieszczone w karcie depozytowej, która opatrywana jest własnoręcznym podpisem pacjenta.