Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym z dnia 2018-07-31.

Adresat:
Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.5150.7.2015
Data sprawy:
2018-07-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym.

W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problematyka braku możliwości przedłużenia terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których uzasadnienie wyroku jest obszerne.

Rzecznik wskazał, że termin do wniesienia apelacji, zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu postępowania karnego, w każdym wypadku wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Ustawodawca nie przewidział możliwości przedłużenia tego terminu. Tymczasem, w niektórych przypadkach, zwłaszcza w sprawach charakteryzujących się złożonym stanem faktycznym i skomplikowanym materiałem dowodowym, uzasadnienie wyroku może być bardzo obszerne, a jego przygotowanie może trwać dłużej niż czternaście dni. W tym kontekście nierzadko nie zwraca się właściwej uwagi na problem w postaci niedostatecznie długiego czasu przysługującego obronie na sporządzenie apelacji. Zdaniem Rzecznika przyjęte rozwiązanie, przewidujące zaledwie czternaście dni na zapoznanie się z uzasadnieniem wyroku i sporządzenie apelacji, może budzić wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania konstytucyjnego prawa do obrony, w szczególności w sprawach skomplikowanych i obszernych, a także wobec faktu, że od poprawnego sporządzenia środka zaskarżenia może zależeć jego skuteczność.

Mimo zmian, które miały miejsce w procedurze karnej na przestrzeni ostatnich kilku lat, wyżej wymienione argumenty zachowują aktualność.

Rzecznik zwrócił się zatem do Przewodniczącego Senackiej Komisji z prośbą o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych, które stanowiłyby rozwiązanie przedstawionej w niniejszym wystąpieniu problematyki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: