Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezrealizowania zaleceń NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli – „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” z dnia 2018-07-31.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.511.354.2018
Data sprawy:
2018-07-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezrealizowania zaleceń NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli – „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.

Podczas spotkania pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami organizacji społecznej „Piesza Masa Krytyczna”, zwrócono uwagę, że instytucje państwowe nie realizują zaleceń Najwyższej Izby Kontroli zawartych w informacji o wynikach kontroli – „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, która została opublikowana w lipcu 2014 r. Z analizy wspomnianej informacji wynika, że w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego nadal istnieje spory obszar, który wymaga wprowadzenia usprawnień pozwalających na lepsze wykorzystanie angażowanych sił i środków, a tym samym szybszą poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, w szczególności bardziej efektywną ochronę pieszych.

Rzecznik wskazał, że pomimo upływu czterech lat od opublikowania informacji o wynikach kontroli NIK, zawarte w niej rekomendacje nie zostały uwzględnione w pracach organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. W szczególności, nie dokonano stosownej nowelizacji obowiązujących przepisów prawa w celu utworzenia krajowego Systemu Zarządzania i Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jak również uregulowania podstaw prawnych organizacji ruchu na drogach.

Ponadto, wbrew zaleceniom NIK, w dalszym ciągu brak jest prawnych możliwości nakładania sankcji na zarządców dróg publicznych, którzy oznakowali drogi niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a struktury odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu nadzoru nad ruchem drogowym nie zostały przeorganizowane w celu zwiększenia efektywności działań w tym obszarze.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o planowanych działaniach mających na celu poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, w szczególności w celu ochrony pieszych uczestników ruchu drogowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-09-05
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z 5 września 2018 r. zapewnił, że kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pozostaje jednym z priorytetów w działaniach zarówno Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), jak i służb podległych i nadzorowanych przez ten resort. Wyjaśnił także, że w obecnym stanie prawnym – zgodnie z art. 140c ust. 1 Prawa o ruchu drogowym – określanie kierunków i koordynacja działań administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zadaniem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD). Ponadto, Sekretarz Stanu poinformował, że działania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pozostają jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Policję, co znalazło odzwierciedlenie w dokumencie pt. Priorytety i zadania priorytetowe Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2018. Dodał również, że Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opracowuje kierunki działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – inicjuje, przygotowuje oraz koordynuje prowadzenie ogólnopolskiej policyjnej działalności profilaktycznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym.