Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie niezrealizowania zaleceń NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli – „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” z dnia 2018-07-31.

Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.511.354.2018
Data sprawy:
2018-07-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie niezrealizowania zaleceń NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli – „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.

Podczas spotkania pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami organizacji społecznej „Piesza Masa Krytyczna”, zwrócono uwagę, że instytucje państwowe nie realizują zaleceń Najwyższej Izby Kontroli zawartych w informacji o wynikach kontroli – „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, która została opublikowana w lipcu 2014 r. Z analizy wspomnianej informacji wynika, że w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego nadal istnieje spory obszar, który wymaga wprowadzenia usprawnień pozwalających na lepsze wykorzystanie angażowanych sił i środków, a tym samym szybszą poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, w szczególności bardziej efektywną ochronę pieszych.

Rzecznik wskazał, że pomimo upływu czterech lat od opublikowania informacji o wynikach kontroli NIK, zawarte w niej rekomendacje nie zostały uwzględnione w pracach organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. W szczególności, nie dokonano stosownej nowelizacji obowiązujących przepisów prawa w celu utworzenia krajowego Systemu Zarządzania i Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jak również uregulowania podstaw prawnych organizacji ruchu na drogach.

Ponadto, wbrew zaleceniom NIK, w dalszym ciągu brak jest prawnych możliwości nakładania sankcji na zarządców dróg publicznych, którzy oznakowali drogi niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a struktury odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu nadzoru nad ruchem drogowym nie zostały przeorganizowane w celu zwiększenia efektywności działań w tym obszarze.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o planowanych działaniach mających na celu poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, w szczególności w celu ochrony pieszych uczestników ruchu drogowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-09-13
Opis odpowiedzi:
Minister Infrastruktury w piśmie z 13 września 2018 r. wyjaśnił, iż wyniki analizy stanu realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli zawartych w Informacji o wynikach kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazują, iż większość wniosków została wykonana lub jest w trakcie wdrażania. Najczęstszą przyczyną braku realizacji ww. wniosków była odmienna od NIK interpretacja przepisów, bądź odmienne stanowisko w zakresie konieczności zmiany prawa dla osiągnięcia wymaganego we wniosku stanu. Minister szczegółowo przedstawił działania resortu w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Wskazał także, że Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła kompleksowo opracowaną strategię poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach w latach 2013–2020. Opiera się on na pięciu filarach (bezpieczny człowiek, bezpieczna droga, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa) i jest skierowany do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce, a więc m.in. do parlamentu, rządu, samorządów, zarządców dróg, projektantów dróg, służb nadzoru, a także wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponadto, przystąpiono do opracowania nowych regulacji dotyczących projektowania, realizacji, wykonywania oraz eksploatacji i utrzymania dróg publicznych wszystkich kategorii. W ocenie Ministerstwa powyższe działania przyczynią się do poprawy jakości wykonywanej infrastruktury przeznaczonej do ruchu pieszych, a tym samy wpłyną na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach w Polsce.