Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie funkcjonowania rejestrów i spisów wyborców z dnia 2018-08-08.

Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.15.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie funkcjonowania rejestrów i spisów wyborców.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął szereg skarg obywateli, którzy podnosili problematykę funkcjonowania rejestrów i spisów wyborców. Rzecznik szczególną uwagą zwraca na sytuację wyborców nigdzie niezamieszkałych, bezdomnych. W ostatnich dniach Rzecznik otrzymał skargę, która wskazuje wyraźnie, że wyborcy nigdzie niezamieszkali napotykają wciąż na poważne trudności w realizacji swoich praw wyborczych. W omawianej sprawie prezydent miasta, w uzasadnieniu decyzji o odmowie wpisu do rejestru wyborców, podniósł, że wzór wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze i wymaga wskazania adresu, pod którym wnioskodawca zadeklaruje stałe zamieszkanie. W przedmiotowej sprawie, wnioskodawca nie wskazał swojego adresu zamieszkania, a jedynie zadeklarował pobyt na terenie miasta. Wobec powyższego organ uznał, że nie zostały spełnione przesłanki Kodeksu wyborczego pozwalające na dopisanie do rejestru wyborców tego miasta.

Mając powyższe na uwadze Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego PKW z prośbą o wyrażenie opinii na temat konieczności podjęcia działań mających na celu pełne zagwarantowanie praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych, w szczególności w kontekście funkcjonowania rejestrów i spisów wyborców.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-08-20
Opis odpowiedzi:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w piśmie z 20 sierpnia 2018 r. poinformował, że PKW i Krajowe Biuro Wyborcze kontynuowały działania zmierzające do ułatwienia osobom nigdzie niezamieszkałym wpisywanie się do rejestru wyborców. Efektem tych działań i uzgodnień roboczych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji było wystąpienie Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej do Sekretarza Stanu w tym Ministerstwie o zmianę powołanego rozporządzenia. Z informacji otrzymanych z MSWiA wynika, że postulowana przez Państwową Komisję Wyborczą nowelizacja powołanego rozporządzenia nastąpić ma w najbliższym czasie.