Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości zamiany sposobu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów z dnia 2018-08-10.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.498.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości zamiany sposobu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów.

Nowelizacją z dnia 20 marca 2015 r. do Kodeksu karnego wykonawczego wprowadzono nową instytucję polegającą na możliwości zmiany sposobu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów w ten sposób, że może on być wykonywany w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Zgodnie z ustawą, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu.

Tymczasem wnioski wpływające do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich sygnalizują na problem niskiego poziomu wiedzy osób uprawnionych do ubiegania się o przedterminowy zwrot zatrzymanego dokumentu o możliwości skorzystania z tej instytucji.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska co do rzeczywistego poziomu korzystania z ww. możliwości oraz o przekazanie statystyk dotyczących korzystania z tej instytucji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-10-29
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 29 października 2018 r. nie podzielił opinii Rzecznika o niskiej wiedzy i świadomości prawnej skazanych i ukaranych o instytucji z art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego. Dane sądów zajmujących się wykonaniem orzeczeń w prawach karnych i wykroczeniowych wskazują na szerokie stosowanie omawianej instytucji przez sądy w postępowaniu wykonawczym. Przyjmując do wiadomości postulat Rzecznika, związany z informowaniem osób uprawnionych o możliwości wystąpienia do sądu z wnioskiem o faktyczne ograniczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do tych niewyposażonych w blokadę alkoholową, Sekretarz Stanu poinformował, że nie jest możliwe zobowiązanie sądów wykonawczych, jako organów orzekających, przez Ministra Sprawiedliwości do przedstawiania osobom skazanym i ukaranym stosownych pouczeń w przedstawionym zakresie. Treść i zakres udzielanych przez organy postępowania karnego pouczeń związanych z przebiegiem tego postępowania są bowiem określane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.