Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz M. R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w B z dnia 2013-12-05.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
724689
Data sprawy:
2013-12-05
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz M. R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w B.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich rację ma obwiniona wywodząc, że Straż Gminna wnosząc do Sądu wniosek o jej ukaranie, wykroczyła poza zakres swoich ustawowych uprawnień. W konsekwencji, postępowanie przed Sądem I instancji w niniejszej sprawie, dotknięte było bezwzględną przyczyną odwoławczą wskazaną w art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w., w związku z wystąpieniem negatywnej przesłanki procesowej określonej w art. 5 § 1 pkt 9 k.p.w., która winna skutkować, na etapie postępowania przed Sądem I instancji, odmową wszczęcia albo umorzeniem wszczętego wobec obwinionej postępowania o wykroczenie. W tym stanie rzeczy, w efekcie nienależytego rozpoznania zarzutu apelacyjnego obwinionej, do orzeczenia Sądu Odwoławczego "przeniknęło" opisane wyżej rażące naruszenie prawa procesowego, popełnione przez Sąd Rejonowy w B., co doprowadziło do niezasadnego utrzymania w mocy zaskarżonego orzeczenia Sądu meriti. Sąd Okręgowy w K. winien zatem uchylić zaskarżony wyrok Sądu I instancji i umorzyć postępowanie o wykroczenie przeciwko obwinionej - na podstawie art. 5 § 1 pkt 9 k.p.w.

 


Data odpowiedzi:
2014-12-10
Opis odpowiedzi:
Kasacja oddalona (postanowienie z 10 grudnia 2014 r., sygn. akt V KK 403/13).
Sąd Najwyższy oddalił kasację w związku z treścią uchwały SN z dnia 30 września 2014 r. (I KZP 16/14).