Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz J. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w C z dnia 2013-12-13.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
751126
Data sprawy:
2013-12-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz J. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w C.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich skarga Straży Gminnej wniesiona do Sądu przeciwko J.K. o wykroczenie z art. 96 § 3 k.w., pochodziła od nieuprawnionego oskarżyciela. Zatem, postępowanie przed Sądem I instancji, w tym zakresie dotknięte było bezwzględną przyczyną odwoławczą o której mowa w art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w., gdyż w tej sytuacji procesowej wystąpiła negatywna przesłanka procesowa określona w art. 5 § 1 pkt 9 k.p.w., która winna skutkować na etapie postępowania przed Sądem I instancji odmową wszczęcia albo umorzeniem wszczętego wobec obwinionego postępowania o wykroczenie.

 


Data odpowiedzi:
2013-12-13
Opis odpowiedzi:
Kasacja oddalona (postanowienie z 11 grudnia 2014 r., sygn. akt IV KK 434/13). Sąd Najwyższy oddalił kasację w związku z treścią uchwały SN z dnia 30 września 2014 r. (I KZP 16/14).