Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja dotycząca rażącego naruszenia prawa materialnego poprzez wymierzenie obwinionemu kary grzywny powyżej ustawowego zagrożenia z dnia 2018-01-11.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.793.2017
Data sprawy:
2018-01-11
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja dotycząca rażącego naruszenia prawa materialnego poprzez wymierzenie obwinionemu kary grzywny powyżej ustawowego zagrożenia.

Sąd Rejonowy uznał obwinionego za winnego tego, że nie zachował zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa dopuszczając do jego biegania bez należytego nadzoru, smyczy i kagańca, w wyniku czego doszło do ugryzienia osoby postronnej, w związku z czym Sąd wymierzył obwinionemu karę grzywny w kwocie 300 złotych. Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że art. 77 Kodeksu wykroczeń przewiduje za przedmiotowe wykroczenie maksymalny wymiar grzywny w wysokości 250 złotych. W ocenie Rzecznika doszło zatem do wymierzenia kary grzywny w wymiarze wyższym od górnej granicy kary przewidzianej w ustawie za dane wykroczenie.

 


Data odpowiedzi:
2018-02-22
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (postanowienie z 22 lutego 2018 r., sygn. akt IV KK 17/18).
Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i stwierdził, że Sąd Rejonowy rażąco naruszył przepis art. 77 Kodeksu wykroczeń, gdyż orzekł karę grzywny w wysokości przekraczającej górną granicę sankcji. W związku z powyższym Sąd uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze i przekazał sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania.