Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku sądowej kontroli orzeczeń prokuratora w przedmiocie odmowy dopuszczenia w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby niebędącej stroną z dnia 2018-10-12.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.1613.2014
Data sprawy:
2018-10-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku sądowej kontroli orzeczeń prokuratora w przedmiocie odmowy dopuszczenia w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby niebędącej stroną.

W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problematyka dotycząca zgodności z Konstytucją art. 87 § 3 w zw. z art. 302 § 3 Kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim wyłączona jest sądowa kontrola orzeczeń prokuratora w przedmiocie odmówienia dopuszczenia w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby niebędącej stroną. Zdaniem Rzecznika odmowa dopuszczenia przez prokuratora do udziału w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby niebędącej stroną mieści się w pojęciu sprawy na gruncie art. 45 ust. 1 Konstytucji, a także ingeruje w konstytucyjnie chronione prawa i w tym stanie rzeczy winien mieć zastosowanie, na zasadzie art. 77 ust. 2 Konstytucji, zakaz zamykania drogi sądowej w przypadku wydania przez prokuratora decyzji na podstawie art. 87 § 3 k.p.k., tym bardziej, że decyzja ta wydawana jest w oparciu o ocenne przesłanki.

Rzecznik wskazał, że art. 87 § 3 k.p.k. w zw. z art. 302 § 3 k.p.k. może dodatkowo naruszać postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności. Prawo dostępu do profesjonalnego pełnomocnika winno bowiem przysługiwać również osobom innym niż podejrzani lub oskarżeni, a odpowiednim i skutecznym środkiem naprawczym w przypadku naruszenia ich praw w tym zakresie powinno być, w przekonaniu Rzecznika, zażalenie do sądu.

Mając na względzie powyższe Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o dokonanie analizy przedmiotowej problematyki i rozważenie podjęcia zmian we wskazanym zakresie, a także o poinformowanie o zajętym stanowisku w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: