Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na objęciu wyrokiem łącznym kar łącznych grzywien, pomimo że kary te nie podlegały wykonaniu z uwagi na ich umorzenie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 2018-10-15.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.772.2017
Data sprawy:
2018-10-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na objęciu wyrokiem łącznym kar łącznych grzywien, pomimo że kary te nie podlegały wykonaniu z uwagi na ich umorzenie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jak wynika z akt sprawy i załączonych do nich dokumentów windykacji należności, kary grzywny objęte kwestionowanym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego z dnia 11 marca 2016 r., orzeczone wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego z dnia 28 października 2010 r. nie podlegały wykonaniu w rozumieniu art. 85 § 2 Kodeksu karnego. Postanowieniami z dnia 25 lipca 2011 r. oraz z dnia 19 sierpnia 2011 r. Sąd Rejonowy umorzył grzywny przypadające Skarbowi Państwa na mocy orzeczenia z dnia 28 października 2010 r. oraz odpisał kwoty grzywien z karty dłużnika. Pierwsze z wymienionych postanowień uprawomocniło się w dniu 9 sierpnia 2011 r., a drugie 2 września 2011 r. Rzecznik zauważył, że Sąd Najwyższy wskazał, że prawomocne postanowienie o umorzeniu grzywny wymierzonej skazanemu ma w sobie ten element trwałości, postanowienie to powoduje bowiem, że kara grzywny wymierzona skazanemu nie będzie wykonywana. Wobec powyższego, objęcie przez Sąd Rejonowy wyrokiem łącznym wymienionych kar grzywien zdaniem Rzecznika nie było dopuszczalne w świetle brzmienia art. 85 § 2 k.k., bowiem sprzeciwiała się temu sytuacja, że kary te nie mogły zostać wprowadzone do wykonania.

 


Data odpowiedzi:
2018-11-21
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 21 listopada 2018 r., sygn. akt III KK 626/18).
W ocenie Sądu Najwyższego koniecznym warunkiem orzekania kary łącznej jest, aby te łączone kary lub kary łączne podlegały wykonaniu. Oznacza to, że niezbędne jest to, by kary te na dzień orzekania kary łącznej mogły być wykonane w całości lub w części, w sposób określony dla danej kary w Kodeksie karnym wykonawczym. Z akt i załączonych do nich dokumentów windykacji należności wynika, że kary grzywny objęte zaskarżonym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego orzeczone wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego nie podlegały już wykonaniu. Sąd Rejonowy umorzył bowiem te grzywny. Wydanie prawomocnego postanowienia o umorzeniu kary grzywny oznacza, że kara ta nie będzie wykonywania. W związku z powyższym, połączenie kar łącznych grzywny nie było dopuszczalne w niniejszej sprawie, gdyż te kary nie podlegały już wykonaniu.