Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw z dnia 2018-10-16.

Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
WZF.7044.15.2018
Data sprawy:
2018-10-16
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że w trakcie analizy rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw ujawniły się wątpliwości w zakresie niezgodności projektowanych przepisów prawa z obowiązującymi normami prawnymi.

W ocenie Rzecznika art. 1 pkt 7 projektu ustawy, w zakresie, w jakim w art. 71a ustawy o Policji dodaje ust. 8 może ograniczyć działanie służb kontrterrorystycznych wyłącznie do stanu wyższej konieczności. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że przewiduje on także możliwość odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa. Przepis ten pozwoli na wykorzystanie wszelkich środków w celu ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej. Podobne rozwiązanie już funkcjonuje w ustawach regulujących funkcjonowanie takich służb jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

Tymczasem obowiązujący art. 71a ust. 7 pkt 1 ustawy o Policji zawiera już wyłączenie art. 210 § 1 – 5 Kodeksu pracy w stosunku do prowadzonych przez policjantów działań kontrterrorystycznych. Inaczej mówiąc ustawa o Policji w aktualnym brzmieniu wyłącza zastosowanie norm prawnych wynikających m.in. z art. 210 Kodeksu pracy, umożliwiających powstrzymanie się od świadczenia pracy w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia w stosunku do policjantów wykonujących określone w ustawie zadania. Tym samym, w ocenie Rzecznika, odpowiednio stosowane „cywilne” przepisy BHP nie znajdują zastosowania w trakcie wykonywania zadań o stricte policyjnym charakterze.

Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego z prośbą o wzięcie pod uwagę przedstawionych wątpliwości w trakcie dalszego procesu legislacyjnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: