Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r z dnia 2016-07-19.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.359.2015
Data sprawy:
2016-07-19
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. Skarżący zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej o indywidualną interpretację dotyczącą przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podnosząc, że w jego ocenie należność zagraniczna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretację w imieniu Ministra Finansów wydał Dyrektor Izby Skarbowej i uznał, że należność z tytułu pełnienia służby poza granicami kraju nie stanowi należności o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie jest wolna od podatku dochodowego. Następnie Minister Finansów zmienił interpretację indywidualną i Skarżącemu został zwrócony podatek za 2008 r., jednak za lata 2005-2007 nie został zwrócony. Pełnomocnik Skarżącego prowadził na drodze sądowej postępowanie w celu wyjaśnienia sprawy i w imieniu Skarżącego złożył skargę do WSA który skargę oddalił.

W ocenie Rzecznika do naruszenia prawa materialnego doszło poprzez błędną interpretację przepisu Ordynacji podatkowej i przyjęcie, że na wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, w sytuacji zmiany interpretacji indywidualnej prawa podatkowego po wygaśnięciu zobowiązania podatkowego, nie ma wpływu konieczność stosowania zasady nieszkodzenia. W konsekwencji pozbawiono Stronę ochrony w sytuacji wystąpienia negatywnych skutków zastosowania się przez Stronę do interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

 


Data odpowiedzi:
2018-08-29
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna oddalona (wyrok z 29 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2492/16).
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zasada nieszkodzenia w przypadku zastosowania się podatnika do interpretacji prawa podatkowego nie ma prymatu nad ogólnymi regułami prawa podatkowego. Nie może zatem służyć obejściu negatywnego dla podatników upływu terminu do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Pojęcie nadpłaty w ordynacji podatkowej ma znaczenie uniwersalne i nie powinno się czynić odmiennej interpretacji przepisów dotyczących terminu do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty z uwagi na wynikającą z art.14 k § 1 Ordynacji podatkowej zasadę nieszkodzenia. Przedawnienie jako instytucja prawa materialnego, skutkująca wygaśnięciem prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty zobowiązania na podstawie art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej, powinna być bezwzględnie respektowana w toku postępowania. Skoro zatem nastąpił upływ terminu przedawnienia, to organ podatkowy miał obowiązek odmówić, uwzględniając art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej, wszczęcia postępowania podatkowego.