Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 2018-07-03.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.21.2018
Data sprawy:
2018-07-03
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Decyzją z 7 lutego 2018 r. Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami, po rozpoznaniu wniosku, odmówił zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ wskazał, że zainteresowana przez przeszło cztery lata nie dopełniła obowiązku złożenia deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opisując stan faktyczny sprawy organ zaznaczył, że strona sądziła, że firma prywatna ma takie same prawa jak firma państwowa i z tego względu pozbywała się odpadów komunalnych nie w ramach gminnego systemu gospodarowania, ale oddając je podmiotom posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, strona pozostawała pod wpływem błędu uznając, że jeżeli przekazuje wytworzone przez siebie odpady do legalnie działającego odbiorcy, może nie uczestniczyć w gminnym systemie gospodarowania odpadami. W błędnym mniemaniu mogło utwierdzać stronę wieloletnie zaniechanie przez organ obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie bowiem z jej przepisami obowiązkiem organu była kontrola jej przestrzegania. Mimo tego, organ dopiero po czterech latach podjął takie czynności, w następstwie których strona dopełniła obowiązku złożenia deklaracji i uiszcza aktualnie wymaganą lokalnym prawem opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Data odpowiedzi:
2018-10-10
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 10 października 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 424/18).
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego umarzanie zaległości podatkowych w oparciu o przesłankę ważnego interesu podatnika nie powinno być ograniczane wyłącznie do zdarzeń absolutnie nadzwyczajnych lub losowych (np. wypadki, choroby, utrata możliwości zarobkowania). Badając wniosek o umorzenie zaległości organ winien kompleksowo ocenić sytuację, w jakiej znalazł się zobowiązany, w tym jego uwarunkowania ekonomiczne i rodzinne, a także całokształt okoliczności związanych z powstaniem zaległości. Zdaniem Sądu fakt, że organ dopiero po czterech latach podjął czynności, w następstwie których uczestniczka postępowania dopełniła obowiązku złożenia deklaracji i uiszcza aktualnie wymaganą lokalnym prawem opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinien być wzięty pod uwagę przez organ, którego zadaniem była ocena zaistnienia w sprawie przesłanki interesu publicznego. Pod uwagę powinna być wzięta również okoliczność, że uczestniczka pozbywała się wytworzonych przez siebie odpadów za pomocą legalnych źródeł. W ten sposób, mimo nieuczestniczenia w gminnym systemie gospodarki odpadami, realizowała ona jego cele.