Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych z dnia 2018-06-08.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.75.2017
Data sprawy:
2018-06-08
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.

W powołanej uchwale określono m.in. kategorie pasażerów uprawnionych do korzystania z przejazdów ulgowych środkami gminnego transportu zbiorowego. Zgodnie z jej postanowieniami do korzystania z przejazdów ulgowych środkami gminnego transportu zbiorowego uprawnieni są emeryci po ukończeniu odpowiednio: 55 lat - w przypadku kobiet i 60 lat - w przypadku mężczyzn i renciści - na podstawie legitymacji emeryta - rencisty i dokumentu ze zdjęciem. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że rada gminy nie jest skrępowana szczegółowymi postanowieniami ustawy, a zatem może określić krąg osób uprawnionych i zakres uprawnień do ulgowych, bądź bezpłatnych przejazdów. Jednakże przyznana radzie gminy przez ustawodawcę swoboda nie może oznaczać dowolności. Ustalając kategorie osób uprawnionych i zasady przyznawania uprawnień rada gminy musi w szczególności uwzględnić wynikający z Konstytucji nakaz równego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej kategorii.

Zdaniem Rzecznika przyjęte przez uchwałodawcę kryterium wiekowe nie odpowiada określonemu przez ustawodawcę powszechnemu wiekowi emerytalnemu. Ponadto, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dopuszcza sytuacje, w których zarówno kobieta, jak i mężczyzna mogą nabyć uprawnienia emerytalne przed ukończeniem odpowiednio 55 lat - w przypadku kobiet i 60 lat - w przypadku mężczyzn. Możliwość nabycia uprawnień emerytalnych przed osiągnięciem tego wieku przewidują również przepisy szczególne. W związku z powyższym, uzasadnianie dokonanego przez uchwałodawcę rozróżnienia w sytuacji prawnej emerytów nie znajduje racjonalnej podstawy. Stanowi wręcz argument przemawiający za zasadnością stanowiska Rzecznika, że Rada Miasta w sposób arbitralny różnicuje dostęp emerytów do komunikacji miejskiej.

 


Data odpowiedzi:
2018-09-27
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 27 września 2018 r., sygn. akt III SA/Gd 536/18).
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zakwestionowana regulacja wprowadziła niczym nieuzasadnione zróżnicowanie w przyznaniu prawa do przejazdów ulgowych emerytom, wprowadzając w tej grupie zróżnicowanie zależne od wieku i płci. Co istotne, z nieuzasadnionych przyczyn w samej grupie emerytów poza prawem do korzystania z przejazdów pozostawiono osoby, które wcześniej nabyły prawo do emerytury przed ukończeniem 55 lub 60 lat i dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Mając zaś na względzie fakt, że regulacje normatywne przewidują możliwość nabycia uprawnień emerytalnych przed osiągnięciem wieku wskazanego w zakwestionowanej regulacji zasadnym jest w związku z tym zarzut, że organ dokonał arbitralnego zróżnicowania dostępu emerytów do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Skoro zatem sporny przepis zaskarżonej uchwały ustanawiając prawo do korzystania z przejazdów ulgowych, w sposób niczym nieuzasadniony, traktuje nierówno adresatów normy, różnicując ich sytuację bez zachowania cech relewantnych, należało stwierdzić jego nieważność.