Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie wydania wyroku skazującego pod nieobecność oskarżonego z dnia 2018-11-06.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.266.2017
Data sprawy:
2018-11-06
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie wydania wyroku skazującego pod nieobecność oskarżonego.

W niniejszej sprawie posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy odbyło się w dniu 19 stycznia 2017 r. Oskarżony nie stawił się na to posiedzenie. Sąd Rejonowy stwierdził, że zawiadomienie wróciło podwójnie awizowane z adnotacją „nie podjęto w terminie” i uznał je za doręczone prawidłowo. Po przeprowadzeniu dalszych czynności procesowych Sąd wydał wyrok, zgodny z wnioskiem prokuratora. Jak jednak wynika z akt sprawy, zawiadomienie o terminie posiedzenia na dzień 19 stycznia 2017 r. zostało przesłane dla oskarżonego na adres Aresztu Śledczego. Przesyłka została zwrócona do Sądu z adnotacją Działu Ewidencji Aresztu Śledczego, że skazany został zwolniony w dniu 19 listopada 2016 r. Wskazać również należy, że na kopercie znajduje się ręczna adnotacja sędziego, że zawiadomienie o terminie posiedzenia należy wysłać na adres po zwolnieniu, co nie zostało wykonane. W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu posiedzenia Sąd nie był uprawniony zatem do uznania, że oskarżony został prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, a posiedzenie winien był odroczyć.

 


Data odpowiedzi:
2019-02-26
Opis odpowiedzi:
Kasacja pozostawiona bez rozpoznania (postanowienie z 26 lutego 2019 r., sygn. akt II KK 438/18).
W związku z wnioskiem obrońcy skazanego o umorzenie postępowania w przedmiocie rozpoznania kasacji oraz prośbą skazanego o nierozpoznawanie kasacji wniesionej na jego korzyść, Rzecznik cofnął wniesioną kasację. Sąd Najwyższy uznał, że cofnięty środek zaskarżenia sąd pozostawia bez rozpoznania, chyba że zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 439 k.p.k. Wobec tego, oświadczenie o cofnięciu kasacji nie zwalnia Sądu Najwyższego od obowiązku rozpoznania jej w zakresie zmierzającym do ewentualnego ujawnienia bezwzględnych przyczyn odwoławczych. W ocenie Sądu Najwyższego sposób procedowania Sądu Rejonowego dotknięty był niewątpliwie uchybieniem. Jednak uchybienie to, polegające na wydaniu wyroku skazującego na posiedzeniu pod nieobecność oskarżonego nieprawidłowo zawiadomionego o jego terminie, nie stanowi bezwzględnej przyczyny uchylenia orzeczenia. Obecność oskarżonego na tym posiedzeniu nie jest obowiązkowa.