Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Energii w sprawie stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych z dnia 2018-11-07.

Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.7215.186.2016
Data sprawy:
2018-11-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych.

Od kilku lat w sferze zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problematyka stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych. Problem dokonywania rozliczeń kosztów ciepła przy wykorzystaniu wspomnianych urządzeń budzi wiele kontrowersji i stale poruszany jest w licznych skargach od obywateli wpływających do Biura RPO.

W wystąpieniu, skierowanym w 2017 r. do Ministra Energii, Rzecznik zwrócił uwagę na brak uregulowań prawnych, określających sposób funkcjonowania i użytkowania w lokalach mieszkalnych, dla potrzeb rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej, podzielników kosztów ciepła, oraz zasad dokonywania rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do lokali w budynkach wielolokalowych przy wykorzystaniu wspomnianych urządzeń. W odpowiedzi Minister poinformował o powołaniu Grupy Roboczej ds. określenia wytycznych dla indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła w budynkach wielolokalowych, której zadaniem jest m.in. przygotowanie wymagań dla instalacji rozprowadzających ciepło w budynkach wielolokalowych, a także szczegółowych wymagań dla właścicieli lub zarządców budynku w zakresie zasad podziału kosztów zużycia energii cieplnej, zapewniających przejrzystość i dokładność rozliczania indywidualnego za pomocą wykorzystywanych podzielników kosztów.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o nadesłanie informacji, na jakim etapie znajdują się prace wspomnianej Grupy Roboczej, a w szczególności informacji, czy zostały określone wytyczne dla indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła w budynkach wielolokalowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-11-29
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii w piśmie z 29 listopada 2018 r. poinformował, że Członkowie Grupy Roboczej podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się dnia 27 września 2018 r. ze względu na szeroki zakres zadań oraz w celu usprawnienia pracy, utworzyli dwa zespoły. Pierwszy z zespołów pracuje nad przygotowaniem zbioru zaleceń do metodyki rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego, ułatwiającego prawidłowe jego rozliczanie na poszczególne lokale. Zalecenia te będą określały: optymalny sposób opomiarowania instalacji w budynku, kwestie, które powinien normować wewnętrzny regulamin rozliczeń danego budynku oraz zalecane metodologie podziału kosztów ciepła, dla opisanych metod opomiarowania budynku wraz ze wzorami do obliczeń. Drugi z zespołów pracuje nad techniczną stroną pomiarów ciepła zużytego przez dany budynek/lokal oraz nad opiniowaniem w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa. Wnioski z pracy poszczególnych zespołów będą udostępniane wszystkim członkom Grupy Roboczej.