Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczeń dokumentacji procesowej z dnia 2018-11-13.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.768.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczeń dokumentacji procesowej.

W stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje funkcjonowanie systemu doręczeń dokumentacji procesowej w postępowaniu karnym. W polskim procesie karnym przekazywanie pism procesowych za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej jest zupełnie niewykorzystywane, mimo iż tego typu doręczenia umożliwia art. 132 § 3 k.p.k. W tym kontekście, zdaniem Rzecznika, zaskakujące wydaje się obowiązywanie regulacji przewidzianej w art. 138 k.p.k., zgodnie z którym, jeśli strony procesu przebywają za granicą i nie wskazały zastępczego adresu do doręczeń w kraju, obowiązuje tzw. doręczenie fikcyjne. Korespondencja procesowa załączana jest do akt sprawy i traktowana jest jako doręczona. W opinii Rzecznika, pozostawienie korespondencji w aktach sprawy z mocą doręczenia fikcyjnego jest rozwiązaniem przestarzałym i nieadekwatnym do panujących realiów społecznych oraz zaawansowanego rozwoju technologicznego.

Rzecznik zwrócił również uwagę, że art. 138 k.p.k., ustanawiając obowiązek wskazania adresata w kraju dla każdej osoby przebywającej za granicą, niezależnie od tego w jakim państwie się ona znajduje, jest niezgodny z prawem międzynarodowym, a konkretnie z art. 5 ust. 1 Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, który nakazuje bezpośrednie doręczanie wszelkiej korespondencji procesowej osobie przebywającej na terytorium UE. Wnioski wpływające do Biura RPO wskazują na to, że w praktyce organy publiczne często odmawiają uwzględnienia adresu do doręczeń na terytorium innego państwa członkowskiego Unii, żądając wskazania adresu do doręczeń w Polsce.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o rozważenie zainicjowania dokonania nowelizacji 138 k.p.k. mającej na celu dostosowania tego uregulowania do zasady zawartej w art. 5 ust. 1 Konwencji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: