Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na przepisy uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania z dnia 2018-11-15.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.510.31.2018
Data sprawy:
2018-11-15
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na przepisy uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.

Pismem z dnia 30 maja 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę na przepis § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, w zakresie, w jakim powołany przepis określa jeden z warunków wydania „winiety mieszkańca” (tj. przedstawienie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub konsumenckiej umowy leasingu). W ocenie Rzecznika, z powołanego przepisu uchwały wynika, że prawo do otrzymania „winiety mieszkańca” przysługuje mieszkańcom strefy płatnego parkowania, którzy posiadają lub stale użytkują pojazdy samochodowe, jako ich właściciele, współwłaściciele lub leasingobiorcy. Oznacza to, że uprawnienia do „winiety mieszkańca” nie posiadają osoby zamieszkujące na terenie strefy płatnego parkowania, które użytkują pojazdy samochodowe na podstawie innych niż umowa leasingu umów cywilnoprawnych (np. umowy najmu czy umowy użyczenia). Taki stan rzeczny, zdaniem Rzecznika, narusza zasadę równego traktowania obywateli przez władze publiczne, wynikającą z art. 32 Konstytucji.

Po rozpoznaniu sprawy ze skargi Rzecznika, Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 13 września 2018 r., skargę oddalił. W ocenie sądu, zarzuty skargi nie zasługiwały na uwzględnienie, gdyż nie doszło od istotnego naruszenia prawa. Stwierdził bowiem, że zaskarżona przez Rzecznika regulacja nie narusza obowiązującego porządku prawnego demokratycznego państwa prawnego, ani zasady równości wobec prawa. Według Sądu analiza przepisu nie pozwala na stwierdzenie, że uprawnienie do winiety przysługuje wyłącznie tym mieszkańcom strefy płatnego parkowania, którzy użytkują lub posiadają pojazdy wyłącznie jako właściciele, współwłaściciele lub posiadają i użytkują pojazdy jako leasingobiorcy.

Rzecznik nie zgodził się z poglądem przedstawionym przez WSA. Zwrócił uwagę, że wprawdzie z § 6 ust. 1 pkt 1 zaskarżonej uchwały wynika, że zerowa stawka opłaty przysługuje mieszkańcom strefy płatnego parkowania na podstawie „winiety mieszkańca”, a nie na „na podstawie tytułu własności lub konsumenckiej umowy leasingu”, jednak zgodnie z treścią tego przepisu „winieta mieszkańca”, będąca podstawą wspomnianego uprawnienia, jest wydawana po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu lub konsumenckiej umowy leasingu, która jest dowodem potwierdzającym tytuł prawny do pojazdu. Nieprzedstawienie któregoś z ww. dokumentów może być zatem powodem odmowy wydania mieszkańcowi strefy winiety, a tym samym uniemożliwić mu korzystanie z przywileju zerowej stawki opłaty za parkowanie. Gdyby intencją uchwałodawcy było przyznanie uprawnienia do zerowej stawki opłaty wszystkim zmotoryzowanym mieszkańcom strefy, bez względu na ich tytuł prawny do pojazdu, który użytkują, to zaskarżony przepis ograniczałby się do wskazania dwóch przesłanek warunkujących uzyskanie tego uprawnienia tj. statusu mieszkańca strefy płatnego parkowania oraz posiadania pojazdu samochodowego.