Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności dostosowania norm prawa krajowego do standardów międzynarodowych w zakresie dostarczania danych dotyczących przemocy w bliskich związkach z dnia 2018-11-22.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.518.21.2018
Data sprawy:
2018-11-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności dostosowania norm prawa krajowego do standardów międzynarodowych w zakresie dostarczania danych dotyczących przemocy w bliskich związkach.

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) dnia 26 lipca 2018 r. opublikował opracowanie na temat gromadzenia danych statystycznych dotyczących przemocy w bliskich związkach, w którym eksperci Instytutu przedstawili zalecenia dla Polski dotyczące poprawy sytuacji w tym obszarze.

Dokonana przez Rzecznika Praw Obywatelskich analiza powyższego raportu oraz przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje na konieczność dostosowania norm prawa krajowego do standardów międzynarodowych w zakresie dostarczania danych określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (Dyrektywie ws. Praw Ofiar) oraz w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencji Stambulskiej).

Wskazania Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn są zbieżne z postulatami legislacyjnymi zgłaszanymi już wcześniej przez Rzecznika. W wystąpieniach kierowanych do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rzecznik podnosił potrzebę rozszerzenia definicji przemocy w rodzinie, którą posługuje się ustawa w taki sposób, aby swoim zakresem obejmowała przemoc ekonomiczną oraz relacje osób, które nie pozostają w stałym związku lub małżeństwie i nie mieszkają razem, a mimo to dochodzi między nimi do aktów przemocy. Wskazywał także na konieczność rozszerzenia zakresu stosowania ustawy na sytuacje, gdy do przemocy dochodzi poza rodziną. Ograniczenie stosowania zapisów ustawowych wyłącznie do zaistnienia przemocy w rodzinie powoduje, że brak jest wymaganych Konwencją Stambulską środków ochrony kierowanych do ofiar przemocy doświadczanej w innych obszarach życia (m.in. na uczelniach, w szkołach, w przestrzeni publicznej).

Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o przedstawienie stanowiska w omawianym zakresie oraz rozważenie zasadności podjęcia inicjatywy legislacyjnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-12-27
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 27 grudnia 2018 r. poinformowała, że najbliższym czasie projekt nowej ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i z partnerami społecznymi oraz konsultacji publicznych. Zapewniła, że wyrażana w piśmie Rzecznika propozycja zmian w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w kontekście opracowania Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz postanowień Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zostanie również poddana analizie.