Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uregulowania wymiaru przerw na odpoczynek kierowcom transportu miejskiego z dnia 2018-11-22.

Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
III.7044.45.2018
Data sprawy:
2018-11-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uregulowania wymiaru przerw na odpoczynek kierowcom transportu miejskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem praktycznych trudności z zagwarantowaniem należytego wymiaru przerw na odpoczynek kierowcom transportu miejskiego, wykonującym przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km.

Gwarantowane okresy odpoczynku takich kierowców wynikają z przepisów ustawy o czasie pracy kierowców. Okazuje się jednak, że istniejące regulacje nie zapewniają w praktyce kierowcom przerw w prowadzeniu pojazdu. Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca nie dostrzegł występowania znacznych utrudnień w komunikacji miejskiej, związanych z zatorami ulicznymi, zmianami organizacji ruchu wskutek budowy lub remontu dróg, wypadkami drogowymi, awariami pojazdów itp. Wymusza to często na kierowcach jazdę bez przerwy w celu nadrobienia opóźnień w stosunku do założonego rozkładu jazdy.

Ze skarg kierowanych do Rzecznika wynika, że powyższa sytuacja nie jest objęta kontrolą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Inspekcję Transportu Drogowego, ponieważ obowiązujący system ewidencji czasu pracy kierowcy nie przewiduje wpisów dotyczących wyjazdu na trasę kursu oraz czasu przyjazdu na przystanek końcowy trasy. Ponadto, wątpliwości budzić może już sama możliwość uznawania przerw międzykursowych na pętlach (przystankach) za przerwy w pracy, skoro kierowca pozostaje w autobusie udostępnionym pasażerom.

Aby uniknąć trudności z utrzymaniem odpowiedniego poziomu zatrudnienia kierowców wykonujących przewozy miejskie i podmiejskie, większość przewoźników uznaje przerwy w prowadzeniu pojazdów za czas pracy. Powyższe rozwiązania nie eliminują niestety naruszeń przepisów dotyczących obowiązkowych przerw na odpoczynek w prowadzeniu pojazdów, mających przecież istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także wymiar socjalny. Wymaga to, zdaniem Rzecznika, odpowiedniej zmiany regulacji ustawowej, która zapewni możliwość faktycznego korzystania z przerw przez kierowców wykonujących przewozy regularne w pełnej zgodzie z zasadami stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2019-02-15
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w piśmie z 15 lutego 2019 r. poinformował, że 11 lutego odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury spotkanie z przedstawicielami Branży Transportu Drogowego i Municypalnego FZZ, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego i Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej Solidarność, na którym omówiono propozycje zmian ustawy o czasie pracy kierowców, złożone przez te organizacje. Związki zawodowe i resort infrastruktury wyraziły wolę współpracy w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań w przedmiotowym zakresie. Ministerstwo Infrastruktury pozytywnie odniosło się do złożonych przez związki zawodowe propozycji zmian przepisów regulujących czas pracy kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, oraz sposobu odbierania należnych odpoczynków. Stosowny projekt ustawy zawierający propozycje tych regulacji będzie przedstawiony członkom Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego podczas planowanego na początku marca br. spotkania Zespołu, i jeżeli uzyska akceptację, zostanie wszczęta procedura legislacyjna.