Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej z dnia 2018-05-30.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.19.2018
Data sprawy:
2018-05-30
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że przedmiotem skargi w niniejszej sprawie są informacje dotyczące sędziów popierających zgłoszenie kandydatów na członków KRS, o których mowa w art. 11b ust. 1 i 7 ustawy o KRS. Żądane informacje dotyczą zatem informacji publicznej, informacji o osobach pełniących funkcje publiczne i mających związek z pełnieniem tej funkcji. Żaden przepis ustawy o KRS nie wyłącza tych informacji spośród informacji publicznych. Ponadto, ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 5 ust. 2 wyłącza możliwość ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji.

W ocenie Rzecznika, skoro żądana informacja dotycząca danych sędziów zgłaszających kandydatów na członków KRS, jest informacją publiczną i jej udostępnienie nie podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy, to powinna zostać udostępniona. Natomiast przyjęta przez Szefa Kancelarii Sejmu RP wykładnia art. 11c ustawy o KRS prowadzi do ograniczenia konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej. Rzecznik stoi na stanowisku, że art. 11c ustawy o KRS określa jedynie formę w której następuje udostępnienie informacji o zgłoszonych kandydatach, a to, że z tego przepisu wynika, że do wiadomości publicznej Marszałek Sejmu RP podaje zgłoszenia kandydatów z wyłączeniem załączników, nie jest równoznaczne z możliwością odmowy udostępnienia informacji publicznej w przypadku, gdy obywatel złożył taki wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 


Data odpowiedzi:
2018-05-30
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (wyrok z 23 listopada 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 488/18).
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przepis art. l i c ustawy o KRS nie jest przepisem szczególnym wobec ustawy o dostępie do informacji publicznej i nie wyłącza jej stosowania. Określa on jedynie formę, w której następuje udostępnienie informacji o zgłoszonych kandydatach – poprzez podanie do publicznej wiadomości zgłoszenia kandydatów. Z jego treści nie wynika zakaz udostępniania informacji w trybie informacji publicznej. Informacja o trybie postępowania w związku z wyborem członków organu konstytucyjnego niewątpliwie jest z mocy art. 1 ust. 1 u.d.i.p. informacją publiczną, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kandydat popierany jest przez sędziów, którzy w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej są osobami publicznymi i nie korzystają z ochrony wynikającej z art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Taka informacja odnosząca się do sędziów, a zawierająca imiona i nazwiska oraz miejsca służbowe sędziów powinna być udostępniona na wniosek na podstawie art. 10 u.d.i.p. i co zgodne jest z art. 202a ust. 3 Regulaminu Sejmu. Szef Kancelarii Sejmu wydając decyzję odmowną w zaskarżonej części dokonał błędnej wykładni art. l i c ustawy o KRS w zw. z art. 1 ust. 2 u.d.i.p., która prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia prawa do informacji publicznej o osobach pełniących funkcje publiczne.