Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice i podniesione w apelacji obrońcy oskarżonego zarzuty z dnia 2019-01-28.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.729.2018
Data sprawy:
2019-01-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice i podniesione w apelacji obrońcy oskarżonego zarzuty.

Aktem oskarżenia C. C. oskarżony został o to, że w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 30 marca 2016 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad M. P., tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. (k. 207, 319). W toku wyrokowania Sąd Rejonowy procedujący w sprawie zmodyfikował opis czynu zarzucanego oskarżonemu. Ostatecznie przypisał mu w punkcie 2c wyroku popełnienie czynu zabronionego spełniającego znamiona z art. 207 § 1 k.k. wobec dwojga pokrzywdzonych. Skarga inicjująca postępowanie nie zawierała jednak wniosku o pociągnięcie C. C. do odpowiedzialności karnej w związku z dopuszczeniem się zarzucanego mu czynu również na szkodę drugiego pokrzywdzonego.

W niniejszej sprawie oskarżyciel publiczny w ogóle nie zarzucał oskarżonemu popełnienia czynu zabronionego znęcania się nad drugim pokrzywdzonym. Sąd Rejonowy pomimo braku skargi uprawnionego oskarżyciela w tym zakresie przypisał oskarżonemu to zachowanie, czyniąc to wbrew wymogom z art. 14 § 1 k.p.k. Doszło tym samym do naruszenia art. 17 ust. 1 pkt 9 k.p.k. Uchybienie to nie zostało podniesione w apelacji. Nie sanował tego również Sąd rozpoznający środek zaskarżenia, choć jest to okoliczność objęta działaniem art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. i powinna zostać uwzględniona z urzędu, niezależnie od granic i treści zarzutów podniesionych w apelacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że granice kontroli odwoławczej zaskarżonego orzeczenia określa art. 433 k.p.k. Zakreślają je elementy w postaci granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów. W wyjątkowych wypadkach Sąd zobligowany jest jednak do rozpoznania sprawy poza ramami wyznaczonymi środkiem odwoławczym. Sąd odwoławczy musi z urzędu i niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów procedować w zakresie szerszym w wypadkach wskazanych m.in. w art. 439 § 1 k.p.k.