Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego z dnia 2019-02-05.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.693.2018
Data sprawy:
2019-02-05
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że podstawą recydywy szczególnej w typie podstawowym jest m.in. odbycie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Przez pojęcie odbycia kary, wbrew stanowisku zaprezentowanemu przez Sąd, należy rozumieć przede wszystkim faktyczne jej wykonywanie w zakładzie karnym. Z odbyciem kary pozbawienia wolności mamy do czynienia również wówczas, gdy sąd zaliczy oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania na poczet kary pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 6 miesięcy w sprawie, w której przypisuje mu przestępstwo umyślne, stanowiące później podstawę przypisania recydywy szczególnej w typie podstawowym.

W ocenie Rzecznika w niniejszej sprawie Sąd I instancji zmienił kwalifikację prawną zaproponowaną przez prokuratora w akcie oskarżenia, popełniając uchybienie w zakresie przyjęcia, że spełnione zostały ustawowe przesłanki zastosowania wobec oskarżonego art. 64 § 1 k.k. Uchybienie to przeniknęło do zaskarżonego kasacją wyroku Sądu odwoławczego, bowiem utrzymując w mocy wyrok Sądu I instancji, zaaprobował przyjętą w nim kwalifikacje prawną, dotkniętą rażącą obrazą prawa materialnego.

 


Data odpowiedzi:
2019-02-05
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 18 czerwca 2019 r., sygn. akt V KK 73/19).
Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.