Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie potrzeby zapewnienia osadzonym dostępu do pomocy psychologicznej z dnia 2019-02-19.

Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.8.2016
Data sprawy:
2019-02-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie potrzeby zapewnienia osadzonym dostępu do pomocy psychologicznej.

Z dotychczasowej korespondencji w przedmiotowej sprawie wynika, iż Służba Więzienna podziela stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu i właściwych warunków do prowadzenia przez psychologów penitencjarnych oddziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych oraz zabezpieczenia potrzeb etatowych w tym zakresie. Jak zapewniono Rzecznika, Służba Więzienna podejmuje szereg różnorodnych działań w celu poprawy warunków pracy i służby psychologów penitencjarnych. Jednocześnie wskazywano na potrzebę racjonalizacji zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych SW, której zakładanym efektem końcowym miało być zwiększenie zatrudnienia w pionie penitencjarnym, ograniczenie zakresu prowadzonej przez psychologów dokumentacji, przeznaczenie znacznych kwot na superwizję zespołów terapeutycznych i psychologów więziennych, zgodnie z postulatami pracowników Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Doceniając dotychczasowe działania Centralnego Zarządu Służby Więziennej ukierunkowane na poprawę dostępu osadzonych do profesjonalnej pomocy psychologicznej, Rzecznik zwrócił uwagę na występujące nadal problemy. Przeprowadzone w 2018 r. przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytacje jednostek penitencjarnych ujawniają przypadki, w których na jednego psychologa przypada więcej aniżeli 200 osadzonych.

Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Generalnego SW z prośbą o informacje na temat aktualnych oraz planowanych działań Służby Więziennej zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie dostępu więźniów do pomocy psychologicznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2019-03-21
Opis odpowiedzi:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w piśmie z 21 marca 2019 r. poinformował, że sukcesywnie rośnie liczba psychologów zatrudnionych w jednostkach podstawowych Służby Więziennej. Ponadto, w 2016 r. weszło w życie znowelizowane Zarządzenie Nr 19 /16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych, które wprowadziło m.in. standardy dotyczące liczebności grup wychowawczych powierzanych pod opiekę psychologowi i wychowawcy. Zgodnie z tymi uregulowaniami psycholog prowadzi badania psychologiczne, udziela pomocy psychologicznej oraz obejmuje osadzonych odpowiednimi oddziaływaniami psychokorekcyjnymi wobec grupy nie przekraczającej 200 osadzonych. Stale zwiększająca się liczba psychologów w działach penitencjarnych wskazuje, iż dyrektorzy jednostek podejmują wszelkie działania, aby przestrzegać tego standardu. W celu zapewnienia wysokiej jakości pracy psychologów oraz wzbogacania ich umiejętności i doświadczenia zawodowego od 2015 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej corocznie przeznacza także środki pieniężne na organizację superwizji dla psychologów działów penitencjarnych, Ośrodków Diagnostycznych i zespołów oddziałów terapeutycznych. Finansowanie superwizji jest planowane na kolejne lata.