Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie błędnego uznania przez Sąd Okręgowy ustania karalności z dnia 2019-02-27.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.234.2019
Data sprawy:
2019-02-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie błędnego uznania przez Sąd Okręgowy ustania karalności.

Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że skoro czynów, zarzucanych we wnioskach o ukaranie, obwiniony miał dokonać w dniach 3 i 12 grudnia 2015 r. oraz w dniach 11 i 12 maja 2016 r. i w okresie roku od ich popełnienia zostały wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia, to zgodnie z art. 45 § 1 k.w. karalność tych wykroczeń ustaje z upływem dwóch lat od wszczęcia postępowania, które nastąpiło odpowiednio z dniem 12 lutego 2016 r., z dniem 24 marca 2016 r. oraz z dniem 28 czerwca 2016 r. tj. karalność wykroczeń w tej sprawie ustała najpóźniej z dniem 28 czerwca 2018 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że Sąd odwoławczy przy wydawaniu zaskarżonego wyroku pominął dokonaną, na mocy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw nowelizację art. 45 § 1 k.w., która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. Zgodnie z art. 2 tej ustawy, art. 45 § 1 k.w. otrzymał nowe brzmienie, z którego wynika, że karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, natomiast jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. Tym samym w porównaniu z brzmieniem art. 45 § 1 k.w. sprzed nowelizacji, zgodnie z którym dwuletni termin przedawnienia karalności, rozpoczynał bieg od daty popełnienia wykroczenia, aktualnie termin ten został wydłużony. Wskazać należy zatem, że w dniu wyrokowania przez Sąd Okręgowy tj. 29 listopada 2018 r., żaden z czynów zarzucanych obwinionemu nie uległ przedawnieniu karalności.

 


Data odpowiedzi:
2019-09-18
Opis odpowiedzi:
Kasacja nieuwzględniona (postanowienie z 18 września 2019 r., sygn. akt II KK 77/19).
Sąd Najwyższy zauważył, że w odniesieniu do dwóch zarzucanych obwinionemu czynów nastąpiło przedawnienie karalności jeszcze przed wniesieniem kasacji, natomiast w odniesieniu do dwóch pozostałych czynów do przedawnienia doszło już po jej wniesieniu. W takiej sytuacji Sąd Najwyższy pozostawił kasację bez rozpoznania w odniesieniu do czynów przedawnionych przed wniesieniem kasacji, a do przedawnionych już po jej wniesieniu umorzył postępowanie.