Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisu prawa karnego materialnego poprzez jego błędne zastosowanie i orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa z dnia 2019-03-08.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.2331.2014
Data sprawy:
2019-03-08
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisu prawa karnego materialnego poprzez jego błędne zastosowanie i orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że w myśl art. 44 § 2 k.k. sąd może orzec, a w przypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Jednak zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r. (sygn. I KZP 20/08), pojazd mechaniczny stanowi przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k., a więc nie należy do kategorii przedmiotów, które służą lub są przeznaczone, w rozumieniu art. 44 § 2 k.k., do popełnienia tego przestępstwa. W związku z tym Sąd nie mógł orzec, na podstawie art. 44 § 2 k.k., przepadku na rzecz Skarbu Państwa samochodu będącego przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa przypisanego oskarżonemu.

 


Data odpowiedzi:
2019-10-03
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 3 października 2019 r., sygn. akt II KK 91/19).
Sąd Najwyższy zgodził się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że w niniejszej sprawie doszło do podniesionego w zarzucie kasacyjnym naruszenia prawa materialnego. Chociaż jeszcze w dacie orzekania przez Sąd I instancji można było mówić o rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych co do prawidłowej interpretacji art. 44 § 2 k.k. w perspektywie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k., to już od października 2008 r. nie ma żadnych wątpliwości co do sposobu jego stosowania. Zdaniem Sądu, uprawnione jest więc stwierdzenie, że w zaskarżonym wyroku Sądu Rejonowego doszło do rażącego naruszenia prawa materialnego, tj. art. 44 § 2 k.k., które miało istotny wpływ na treść orzeczenia, doprowadzając do bezzasadnego orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa samochodu będącego przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa przypisanego oskarżonemu.