Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2018-08-02.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.23.2017
Data sprawy:
2018-08-02
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że w myśl orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego centralny organ administracji rządowej jest utożsamiany z ministrem. Ma to znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów regulujących postępowanie w trybach nadzwyczajnych. Zgodnie bowiem z przyjętymi założeniami, administracyjny tok instancji powinien kończyć się, co do zasady, na centralnych organach administracji rządowej, poza nielicznymi wyjątkami nie powinny występować przypadki wnoszenia odwołań od decyzji tych organów do ministrów działowych. W ocenie Rzecznika przepisy prawa jednoznacznie wskazują na Szefa SKW jako kierownika urzędu centralnego. Sprawa dotyczy bowiem jednorazowego wglądu w niejawne akta postępowania dyscyplinarnego podległego Szefowi SKW funkcjonariusza, reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika. Z tego względu należy podzielić argumentację WSA w Warszawie, że organ powinien co najmniej rozważyć zastosowanie wobec pełnomocnika trybu określonego w art. 34 ust. 5 pkt 1 uoin, szczególnie, że obwiniona została już pozbawiona takiego dostępu w trybie art. 33 ust. 7 uoin.

Ponadto, organ w skardze kasacyjnej wskazuje, że Sąd błędnie przyjął, że w niniejszej sprawie w postępowaniu dyscyplinarnym nie został uwzględniony wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka m.in. byłego szefa SKW oraz byłego ministra koordynatora ds. służb specjalnych na okoliczność charakteru spotkań obwinionej, podczas gdy odmowa uwzględnienia tegoż wniosku znajdowała uzasadnienie w przepisach ustawy o służbie funkcjonariuszy SKW i SWW. W opinii Rzecznika Szef SKW pominął kontekst intertemporalny związany z odwołaniem dotychczasowych przełożonych skarżącej i powołaniem nowych. Skarżąca mogła być zadaniowana przez wcześniejszego Szefa SKW, z pominięciem jej bezpośredniego przełożonego i innych funkcjonariuszy. Przyjęcie założenia, że z momentem zmiany szefa danej służby specjalnej prowadzone przez nią operacje pozostają zawieszone do odwołania mogłoby spowodować nieodwracalne szkody dla bezpieczeństwa Państwa. Dynamika takich procesów powoduje, że funkcjonariusz/żołnierz danej służby może stanąć przed wyborem pomiędzy zgodnym z prawem działaniem, a skutecznością prowadzonej operacji. Dlatego też, zdaniem Rzecznika, w niniejszej sprawie konieczne było przesłuchanie uprzedniego Szefa SKW jako osoby wydającej skarżącej wiążące polecenia służbowe.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Rzecznika, skarga kasacyjna Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego powinna zostać oddalona, bowiem wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie został wydany zgodnie z obowiązującym prawem.

 


Data odpowiedzi:
2019-02-06
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (wyrok z 6 lutego 2019 r., sygn. akt I OSK 1716/17).
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego uzasadnienie wyroku Sądu I instancji w części odnoszącej się do ustaleń faktycznych w istocie nie poddaje się kontroli instancyjnej, gdyż zostało sporządzone w sposób uniemożliwiający poznanie powodów zakwestionowania przez Sąd stanowiska organu przyjmującego, że wina skarżącej została udowodniona w sposób bezsporny. Ponadto, Sąd I instancji, czyniąc własne ustalenia faktyczne, mające potwierdzić tezę o udowodnionej winie skarżącej, nie powołuje dowodów pozwalających na poczynienie takich ustaleń.