Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące niewydania przez Ministra Zdrowia obwieszczenia w sprawie standardów postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego akcją medyczną z dnia 2019-03-14.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.5.2018
Data sprawy:
2019-03-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące niewydania przez Ministra Zdrowia obwieszczenia w sprawie standardów postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego akcją medyczną.

Na tle jednej ze spraw indywidualnych skierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem o charakterze generalnym dotyczący niewydania przez Ministra Zdrowia obwieszczenia w sprawie standardów postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego akcją medyczną.

Przepisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przewidują, że minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej oraz stowarzyszeń będących, zgodnie z postanowieniami ich statutów, towarzystwami naukowo-lekarskimi albo towarzystwami naukowymi o zasięgu ogólnokrajowym wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, standardy postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego akcją medyczną, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie medycyny ratunkowej. Minister właściwy do spraw zdrowia uwzględnia w obwieszczeniu konieczność ustalenia kolejności udzielania pomocy poszczególnym osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ich transportu i udzielania wsparcia psychicznego tym osobom.

Pomimo wyraźnej delegacji ustawowej obligującej Ministra Zdrowia do wydania standardów postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego akcją medyczną, do chwili obecnej Minister Zdrowia nie ogłosił stosownego obwieszczenia w tej sprawie.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz rozważenie potrzeby podjęcia stosownych prac legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: