Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka z dnia 2019-03-19.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.5600.3.2019
Data sprawy:
2019-03-19
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich regularnie wpływają skargi dotyczące poszanowania wolności sumienia i wyznania uczniów w kontekście ich uczestnictwa bądź nieuczestnictwa w lekcjach religii i uroczystościach o charakterze wyznaniowym organizowanych na terenie szkoły. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach nauka religii organizowana jest na życzenie rodziców, a dopiero po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują samodzielnie uczniowie. Niemniej, podejmując decyzję w zakresie uczestnictwa bądź nieuczestniczenia dziecka w lekcjach religii, rodzice powinni w sposób maksymalnie poważny i realny uwzględniać jego wolę oraz stanowisko w miarę możliwości i z uwzględnieniem stopnia jego dojrzałości.
Przedmiotem niniejszej sprawy jest zaistniały między rodzicami konflikt, dotyczący uczęszczania ich córki na fakultatywne lekcje religii. W dotychczasowym okresie edukacji szkolnej decyzja o jej uczestnictwie w tych zajęciach kilkukrotnie podlegała już zmianie. To bez wątpienia nie wpływa korzystnie na sytuację małoletniej i może utrudniać jej odnalezienie się w środowisku. Taki konflikt między dorosłymi rodzi poważne ryzyko, że w postępowaniu w sposób niewystarczający uwzględnione zostaną gwarancje poszanowania rzeczywistej woli dziecka, o których mowa w Konstytucji. Rozstrzygnięcie tego rodzaju konfliktu wymaga też uwzględnienia prawa do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, ale nie może to się odbyć bez uwzględnienia zarówno funkcjonowania małoletniej w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku domowym. Z tego też względu wydaje się, że dla dobra dziecka znajdującego się w środku konfliktu dorosłych, konieczne jest rozważenie wszelkich możliwych polubownych możliwości rozwiązania sporu. Taką możliwość stwarza zastosowanie alternatywnych metod rozwiązania sporu, w szczególności zaś mediacji, do której sąd mógłby skierować strony.