Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemu immisji odorowych z dnia 2019-03-28.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7203.78.2017
Data sprawy:
2019-03-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemu immisji odorowych.

W dniu 18 października 2018 r. wraz z przedstawicielami organizacji społecznych Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Środowiska ze wspólnym apelem o podjęcie niezbędnych działań na rzecz zintensyfikowania poziomu ochrony przed uciążliwościami zapachowymi i wprowadzenia kompleksowych rozwiązań prawnych zmierzających do uregulowania tej materii. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź Ministra Środowiska na przedmiotowy apel.

Tymczasem kwestia uciążliwości zapachowych jest przedmiotem licznych skarg wpływających do Rzecznika od obywateli zamieszkujących w pobliżu zakładów przemysłowych, ferm chowu trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych, wysypisk, składowisk oraz spalarni odpadów, ubojni i innych obiektów, których funkcjonowanie prowadzi do powstawania uciążliwych zapachów. W Polsce brak jest bowiem instrumentów prawnych, za pomocą których organy ochrony środowiska byłyby uprawnione do przeprowadzenia kontroli w zakresie określenia uciążliwości zapachowych, w tym pomiarów kontrolnych emisji lub zapachowej jakości powietrza oraz wydawania stosownych wystąpień pokontrolnych oraz decyzji. W latach 2006-2014 Rzecznicy Praw Obywatelskich poprzednich kadencji sygnalizowali konieczność podjęcia pilnych działań mających na celu poprawę sytuacji obywateli w przedmiotowym obszarze. Pomimo to, problem immisji odorowych pozostaje nierozwiązany.

Rzecznik podkreślił, iż w myśl art. 68 ust. 4 Konstytucji szczególnym obowiązkiem państwa jest zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Dlatego też należy uznać, iż zagadnienie przeciwdziałania uciążliwościom odorowym stanowi część zadań władz publicznych odnoszącą się również do kwestii zdrowia publicznego. Wskazuje to na konieczność zorganizowania służb publicznych w taki sposób, który mógłby wyeliminować niebezpieczne dla zdrowia zjawiska. W ramach realizacji tego obowiązku istnieje, wobec wyżej przedstawionych argumentów, konieczność wyposażenia służb publicznych w efektywne mechanizmy zapobiegania zagrożeniu dla zdrowia publicznego, jakim jest długotrwała ekspozycja na uciążliwości odorowe.

Mając na uwadze, iż nie uzyskano odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na przedmiotowy apel, Rzecznik zwrócił się do Premiera z prośbą o poinformowanie o stanowisku ww. resortu wobec konieczności podjęcia działań na rzecz zintensyfikowania poziomu ochrony przed uciążliwościami zapachowymi i wprowadzenia kompleksowych rozwiązań prawnych zmierzających do uregulowania tej materii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2019-03-28
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w piśmie z 8 kwietnia 2019 r. wskazał, iż mając na uwadze zakres przedmiotowy pisma oraz przepisy ustawy o petycjach pismo Rzecznika z dnia 18 października 2018 r. zostało zakwalifikowane jako petycja wielokrotna. Zgodnie z przepisami ww. ustawy Ministerstwo Środowiska na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP MŚ) w zakładce „petycje” ogłasza sposób załatwienia petycji wielokrotnej. Ponadto „ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 13 ust. 1”, który stanowi, że „podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. Mając na uwadze powyższe Sekretarz Stanu poinformował, że Minister Środowiska pismem z dnia 21 grudnia 2018 r., zgodnie z zakresem kompetencji, udzielił odpowiedzi na petycję wielokrotną, w skład której wchodziło również pismo Rzecznika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedź ta została umieszczona na stronie internetowej BIP Ministerstwa Środowiska.