Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie naruszenia przepisów postępowania, polegającego na orzekaniu przez sędziego w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego, w której był on w składzie orzekającym wydającym ten wyrok z dnia 2018-04-26.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.212.2018
Data sprawy:
2018-04-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie naruszenia przepisów postępowania, polegającego na orzekaniu przez sędziego w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego, w której był on w składzie orzekającym wydającym ten wyrok.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie nie może orzekać co do tego wniosku. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego bezwzględną podstawą do uchylenia orzeczenia jest okoliczność, że w wydaniu orzeczenia brała udział osoba podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 k.p.k. W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że wniosek o wznowienie postępowania, złożony przez obrońcę skazanego, rozpoznawała sędzia Sądu Apelacyjnego, która uprzednio rozpoznawała tę sprawę w instancji odwoławczej. Z tego powodu orzeczenie powinno zostać uchylone bez względu na wpływ wskazanego uchybienia na treść zaskarżonego orzeczenia.

 


Data odpowiedzi:
2018-04-26
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (postanowienie z 14 czerwca 2018 r., sygn. akt III KK 235/18).
W ocenie Sądu Najwyższego, w toku procedowania przez Sąd Apelacyjny rozpoznający wniosek obrońcy o wznowienie postępowania, doszło do rażącego naruszenia art. 40 § 3 k.p.k. Zgodnie z tym przepisem sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie postępowania nie może orzekać co do tego wniosku. Tymczasem, co bezspornie wynika z dokumentacji procesowej zawartej w aktach Sądu Rejonowego, w składzie Sądu Okręgowego wydającego wyrok, którym utrzymano w mocy zaskarżony m.in. apelacją obrońcy ówczesnego oskarżonego wyrok sądu meriti, zasiadała sędzia, która następnie była członkiem składu Sądu Apelacyjnego rozpoznającego wniosek o wznowienie postępowania. Tego rodzaju okoliczność, gdy w wydaniu orzeczenia brała udział osoba podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 k.p.k. stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą skutkującą uchyleniem dotkniętego taką wadą orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na jego treść.