Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja dotycząca wydania wyroku nakazowego, pomimo istnienia wątpliwości co do winy obwinionego z dnia 2018-07-10.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.685.2018
Data sprawy:
2018-07-10
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja dotycząca wydania wyroku nakazowego, pomimo istnienia wątpliwości co do winy obwinionego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że wykroczenie stypizowane w art. 98 Kodeksu wykroczeń polega na prowadzeniu pojazdu poza drogą publiczną bez zachowania należytej ostrożności i spowodowaniu zagrożenia dla innych osób. Popełniając wykroczenie sprawca musi naruszyć ogólne zasady bezpieczeństwa związane z ruchem pojazdów. Należy podkreślić, że do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób musi dojść w wyniku niezachowania należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd przy jego prowadzeniu. Pomiędzy prowadzeniem pojazdu, a spowodowaniem niebezpieczeństwa wystąpić musi swoistego rodzaju związek przyczynowo-skutkowy. Tymczasem, na podstawie zgromadzonego w niniejszym postępowaniu materiału dowodowego, którym dysponował Sąd, nie można było bezsprzecznie uznać, że wina obwinionego nie budzi wątpliwości. Przeciwnie, analiza ta skutkuje powstaniem wątpliwości co do możliwości zarzucalności czynu spełniającego znamiona z art. 98 k.w. Wniosek ten potwierdza również opis czynu.

W ocenie Rzecznika, opierając się na zgromadzonym materiale dowodowym, nie można było więc bezsprzecznie stwierdzić, co jest niezbędne do przypisania popełnienia wykroczenia z art. 98 k.w., a także zastosowania trybu nakazowego, że do zagrożenia bezpieczeństwu innych osób doszło wskutek kierowania pojazdem bez zachowania należytej ostrożności.

 


Data odpowiedzi:
2018-07-10
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 26 września 2018 r., sygn. akt IV KK 404/18).
Sąd Najwyższy zauważył, że opis czynu przypisanego obwinionemu wskazuje, że jego zachowanie polegało na użyciu pilota do bramy. W wyniku uruchomienia jego funkcji skrzydło bramy uderzyło w inny pojazd, wskutek czego doszło do zagrożenia bezpieczeństwu innych osób. Sprawca prowadził wprawdzie pojazd, ale ta okoliczność pozostaje bez znaczenia dla sprowadzonego niebezpieczeństwa. Nie było ono powiązane przyczyno-skutkowo w sposób adekwatny z prowadzeniem pojazdu, a z użyciem pilota do bramy. Ta okoliczność powinna doprowadzić Sąd do powstania wątpliwości co do prawidłowości kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego obwinionemu, wątpliwości te natomiast powinny doprowadzić Sąd do podjęcia decyzji o rozpoznaniu sprawy na rozprawie.