Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta od decyzji Wojewody w sprawie wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń z dnia 2019-05-16.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.613.5.2019
Data sprawy:
2019-05-16
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta od decyzji Wojewody w sprawie wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń.

Wnioskiem, który wpłynął do Urzędu Wojewódzkiego, Organizacja Międzyzakładowa zwróciła się o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń wokół Pomnika Poległych Stoczniowców. Wojewoda wydał zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń corocznie przez kolejne 3 lata. Odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniósł Prezydent Miasta.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich nie można uznać za wystarczające wyjaśnienie stanu faktycznego oraz uzasadnienie decyzji przedstawione przez Wojewodę. Jak stwierdził Wojewoda sprawdzono zapisy umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Z danych tam zawartych wynika, że w latach 2016-2018, w terminach i miejscu określonym we wniosku wnioskodawca nie dokonywał zawiadomień o zorganizowaniu zgromadzenia publicznego. Zważywszy jednak na treść art. 26a ust. 1 Prawa o zgromadzeniach na potrzeby postępowania przyjęto, że przepisy ustawy nie nakładają na wnioskodawcę obowiązku prowadzenia dokumentacji tych wydarzeń, a zainteresowany wyjaśnił ustnie, że wydarzenia miały miejsce w terminach podanych we wniosku w innej niż zgromadzenia publiczne formie. Rzecznik zauważył, że zgoda wojewody nie ma charakteru automatycznego. Wniosek o wyrażenie zgody na zgromadzenie cykliczne musi być uzasadniony przez organizatora zgromadzenia, a organ, wydając decyzję, musi uwzględnić prawne przesłanki tego typu zebrania osób. Warunkiem uzyskania zgody na zgromadzenie cykliczne jest m.in. to, że danego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat. Wynika z tego, że organizator, który występuje do wojewody z wnioskiem o zgodę na zgromadzenie cykliczne, wcześniej korzystał z wolności zgromadzeń realizowanej w innej formie. Musi bowiem wykazać, że działania, które chce zgłosić jako zgromadzenie cykliczne, odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat. Rozwiązanie to ma charakter gwarancyjny i umożliwia przyznanie określonego statusu tylko tym zgromadzeniom, których organizatorzy i uczestnicy regularnie realizowali wolność zgromadzeń wcześniej.

Rzecznik wskazał, że w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej ma obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Organ administracji powinien również prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Natomiast uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. W ocenie Rzecznika w zaskarżonej decyzji administracyjnej organ administracji publicznej wymagań tych nie spełnił.

 


Data odpowiedzi:
2019-05-28
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (postanowienie z 28 maja 2019 r., sygn. akt DAP-WAR-720-57/2019).
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia. Zdaniem Ministra odesłanie zawarte w art. 26 e Prawa o zgromadzeniach przesądza kompetencję sądu okręgowego do rozpatrzenia przedmiotowego odwołania/podania. Ponadto przepis art. 16 określa również tryb wniesienia odwołania bezpośrednio do sądu okręgowego. Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Ministra zostały wyczerpane przesłanki określone wart. 66 § 3 k.p.a., co uzasadnia zwrot podania wraz z aktami sprawy i ich uzupełnieniem.