Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego poprzez jego błędne zastosowanie z dnia 2019-05-28.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.23.2019
Data sprawy:
2019-05-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego poprzez jego błędne zastosowanie.

Sąd Rejonowy uznał obwinionego za winnego tego, że będąc uczestnikiem przejścia zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej posiadał wyroby pirotechniczne (racę), tj. wykroczenia z art.50a § 1a Kodeksu wykroczeń, i za to skazał go na karę grzywny. W punkcie drugim wyroku orzeczono wobec obwinionego środek karny zakazu wstępu na imprezy masowe na terenie całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na okres 2 lat.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich powyższy wyrok został wydany z rażącym naruszeniem prawa materialnego. Zgodnie z art. 50a § 1a Kodeksu wykroczeń odpowiedzialność za wykroczenie ponosi ten, kto będąc uczestnikiem przejazdu zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej, posiada przedmioty określone w § 1 lub wyroby pirotechniczne. Do popełnienia tego wykroczenia konieczne jest zatem zrealizowanie dwóch znamion czasownikowych "bycia" uczestnikiem "przejazdu" oraz "posiadania" wyrobów pirotechnicznych. Sąd Rejonowy błędnie zdekodował znamiona art. 50a § 1a k.w., co skutkowało niesłusznym skazaniem obwinionego. Nie został on uznany winnym "przejazdu", co jest wymaganym znamieniem tego wykroczenia, lecz "przejścia" zorganizowanej grupy kibiców. W związku z tym obwiniony swoim zachowaniem nie wyczerpał znamion ustawowych przypisanego mu wykroczenia.

 


Data odpowiedzi:
2020-09-24
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 24 września 2020 r., sygn. akt IV KK 309/19).
Sąd Najwyższy zauważył, że zgodnie z art. 50a § 1a Kodeksu wykroczeń odpowiedzialności przewidzianej w tym przepisie podlega sprawca, który będąc uczestnikiem przejazdu zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej, posiada przedmioty określone w tym przepisie (nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot) lub wyroby pirotechniczne. O ile posiadanie przez obwinionego wyrobów pirotechnicznych w postaci racy nie jest kwestionowane, rozważenia wymaga znamię „uczestnik przejazdu”. Obwiniony nie został bowiem uznany winnym jako uczestnik „przejazdu”, co jest wymaganym znamieniem tego wykroczenia, lecz „przejścia” zorganizowanej grupy kibiców. Nie ulega zatem wątpliwości, że zakresy znaczeniowe obu tych pojęć różnią się, w związku z tym swoim zachowaniem obwiniony nie wyczerpał znamion ustawowych przypisanego mu wykroczenia.