Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń leczenia uzdrowiskowego osób niewykazujących się samodzielnością w codziennym funkcjonowaniu z dnia 2019-06-03.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.58.2016
Data sprawy:
2019-06-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń leczenia uzdrowiskowego osób niewykazujących się samodzielnością w codziennym funkcjonowaniu.

W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje obrona prawa osób niewykazujących się samodzielnością w codziennym funkcjonowaniu do dostępu do świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego. Problemy z dostępnością do świadczeń ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnościami lub seniorów są często sygnalizowane w kierowanej do Rzecznika korespondencji oraz w trakcie cyklicznych spotkań regionalnych RPO z obywatelami.

W dniu 27 listopada 2018 r. skierowano do Sejmu RP "Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017". W jej ramach poinformowano o propozycjach Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego, które stanowić mają przedmiot analizy Ministerstwa celem wypracowania rozwiązań systemowych. Rzecznik zauważył, że Zespół ten proponuje m.in. stworzenie oferty uzdrowiskowej skierowanej do osób w wieku podeszłym z ograniczoną zdolnością do samoobsługi oraz dofinansowanie ze środków socjalnych kosztów pobytu opiekuna seniora niepełnosprawnego i/lub niesamodzielnego. Konkluzje zawarte w tym dokumencie są zatem zbieżne z postulatami podnoszonymi przez Rzecznika.

Ponadto, przyjęta w dniu 26 października 2018 r. Polityka Społeczna wobec osób starszych do 2030 r. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność zakłada wśród swoich celów wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem zdrowia i polityki społecznej. Wydaje się, że obszarem, w którym możliwa jest realizacja tego celu, jest w szczególności możliwość powiązania lecznictwa uzdrowiskowego osób, które nie wykazują się samodzielnością w codziennym funkcjonowaniu, z systemem wdrożenia usług asystenckich.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o poinformowanie, czy ze względu na treść powołanych wyżej dokumentów problem dostępu do świadczeń leczenia uzdrowiskowego osób niewykazujących się samodzielnością w codziennym funkcjonowaniu stał się przedmiotem prowadzonych w resorcie zdrowia prac koncepcyjnych lub podjętej współpracy z sektorem pomocy społecznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2019-06-03
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 20 lipca 2019 r. poinformował, że zgodnie z propozycjami powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu ds. opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego, planowane jest podjęcie działań, mających na celu gruntowną reformę obecnie funkcjonującego systemu lecznictwa uzdrowiskowego. Jak zaznaczył w sporządzonym raporcie Zespół, stworzenie nowej oferty uzdrowiskowej dla seniorów, wykazujących się m.in. ograniczoną zdolnością do samoobsługi, powinno być realizowane przy jednoczesnym wprowadzeniu zmian w zakresie obecnie określonych przepisami ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych kierunków leczniczych uzdrowisk. Odnosząc się do wskazanego przez Rzecznika aspektu wdrożenia w ramach realizacji świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego usług asystenckich, Podsekretarz Stanu wyjaśnił, iż ww. raport Zespołu przewiduje, jako jedno z rozwiązań przedmiotowego zagadnienia, wprowadzenie możliwości pobytu osoby towarzyszącej seniorowi lub osobie niepełnosprawnej, z możliwością refundacji tego pobytu z funduszy socjalnych. Mając na uwadze, że finansowanie tego zadania nie byłoby realizowane ze środków NFZ, jego wprowadzenie uzależnione będzie od wypracowania stosownego rozwiązania przy współpracy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do którego Minister Zdrowia zwrócił się z wnioskiem o rozważenie przedmiotowej kwestii i zaproponowanie dalszych działań celem jej implementacji do obowiązującego systemu realizacji skierowań.