Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie nierozważenia przez Sąd wszystkich zarzutów zawartych we wniesionym środku odwoławczym z dnia 2019-06-11.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.519.655.2018
Data sprawy:
2019-06-11
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie nierozważenia przez Sąd wszystkich zarzutów zawartych we wniesionym środku odwoławczym.

Postanowieniem Sądu Rejonowego utrzymano w mocy zaskarżone przez pełnomocnika pokrzywdzonej rozstrzygnięcie procesowe Prokuratury Rejonowej o umorzeniu śledztwa. W konsekwencji tego rozstrzygnięcia, w ślad za przyjętym stanowiskiem prokuratora, podkreślającego w swych pisemnych motywach, że przeprowadzono dokładne i wyczerpujące postępowanie dowodowe, które pomimo ujawnienia licznych wątpliwości nie doprowadziło do ich eliminacji, Sąd uznał, że zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy jest wystarczający i pozwala na stwierdzenie, że podejrzany nie popełnił zarzucanych mu uprzednio przestępstw.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich lektura zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego niniejszej sprawy wyraźnie wskazuje na przedwczesność wydania decyzji o umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej. Nie dostrzegł tego Sąd Rejonowy, który nie tylko nie rozważył wszystkich podnoszonych w zażaleniu zarzutów, ale jednocześnie arbitralnie odmawiając dania wiary zeznaniom pokrzywdzonej, wyraźnie zaniechał należytej, dogłębnej analizy i oceny, czy w badanym postępowaniu przygotowawczym spełnione i osiągnięte zostały jego cele. Zdaniem Rzecznika prawidłowe, rzetelne i staranne rozpoznanie przez Sąd Rejonowy wniesionego zażalenia pełnomocnika procesowego, jak też uważna i dokładna analiza całości zgromadzonego materiału dowodowego sprawy, winna prowadzić do stwierdzenia przedwczesności decyzji procesowej prokuratora i uchylenia postanowienia o umorzeniu śledztwa.