Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 2019-06-14.

Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
II.510.177.2019
Data sprawy:
2019-06-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezydenta RP o odmowę podpisania ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw. Przemawiają za tym zarówno argumenty natury proceduralnej (ustawa została przyjęta w nieprawidłowym trybie), jak i materialnej (jest ona sprzeczna z prawem międzynarodowym i zawiera rozwiązania naruszające prawa obywatelskie).

Rzecznik wskazał, że ww. ustawa jest ustawą zmieniającą kodeks. Tymczasem, z naruszeniem prawa, projekt był w Sejmie procedowany jak ustawa zwykła. Do ustawy zmieniającej kodeks stosowane są zaś szczególne zasady wynikające z rodz. 4 Regulaminu Sejmu RP. Szczególną uwagę należy też zwrócić na art. 89 ust. 1 tegoż regulaminu, który stanowi, iż pierwsze czytanie projektu zmian kodeksu może się odbyć nie wcześniej niż czternastego dnia od doręczenia posłom druku projektu. W przypadku ustawy z dnia 16 maja 2019 r., jej projekt został skierowany do Sejmu w dniu 14 maja 2019 r., zaś pierwsze czytanie odbyło się już w dniu 15 maja 2019 r. Oczywistym jest zatem, że wymagany termin nie został zachowany.

Przepisy Regulaminu Sejmu znajdują swoje oparcie w Konstytucji. Naruszenie wskazanego w regulaminie trybu procedowania z ustawą stanowić będzie zatem w konsekwencji naruszenie art. 112 Konstytucji, który przewiduje obowiązywanie tegoż regulaminu. Rzecznik stwierdził bowiem, że gdyby naruszenie Regulaminu nie stanowiło deliktu konstytucyjnego, jego umocowanie na poziomie ustawy zasadniczej byłoby bezprzedmiotowe.

Z uwagi na powyższe zastrzeżenia, Rzecznik zaapelował do Prezydenta aby skorzystał z kompetencji określonej w Konstytucji RP i odmówił podpisania ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: