Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylającą decyzję Starosty z dnia 2019-06-19.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.27.2018
Data sprawy:
2019-06-19
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylającą decyzję Starosty.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Starosty i umorzyło postępowanie administracyjne w sprawie. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że w sentencji kontrolowanej decyzji Starosty nałożono obowiązek na podmiot, który nie był stroną postępowania. Decyzją tą nałożono bowiem obowiązek na Zarząd Spółki. Tymczasem stroną w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 362 Prawa ochrony środowiska była Spółka z o.o.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że zawarte w sentencji decyzji Starosty stwierdzenie o nałożeniu obowiązków na Zarząd Spółki było błędem. Uchybienie to nie ma jednak, w realiach niniejszej sprawy, takiego skutku, jaki wywiodło z niego Kolegium. W doktrynie przyjmuje się, że skutki wadliwego określenia adresata obowiązku w decyzji administracyjnej należy oceniać biorąc pod uwagę całokształt postępowania, które zakończyło się wydaniem decyzji obarczonej takim błędem. Nie ulega wszakże wątpliwości, że w toku postępowania przed organem pierwszej instancji, jako strona postępowania występowała Spółka, a nie jej zarząd. To względem Spółki, jako podmiotu korzystającego ze środowiska wszczęto postępowanie. To Spółce dokonywano doręczeń, przy czym doręczenia te obejmowały również decyzję wydaną przez Starostę. W samym uzasadnieniu decyzji Starosty również mowa jest wyłącznie o Spółce, jako o podmiocie korzystającym ze środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe, w szczególności fakt, że z uzasadnienia decyzji Starosty jednoznacznie wynika, jakiemu podmiotowi organ zamierzał przypisać obowiązki, należy przyjąć, że zawarcie w sentencji tej decyzji sformułowania o zobowiązaniu Zarządu Spółki jest oczywistą omyłką w rozumieniu art. 113 § 1 k.p.a., podlegającą sprostowaniu. W żadnym natomiast wypadku nie można zakwalifikować uchybienia, jakiego dopuścił się Starosta jako skierowania decyzji do podmiotu niebędącego stroną postępowania, tj. jako kwalifikowanej wady decyzji administracyjnej.

 


Data odpowiedzi:
2019-11-22
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 22 listopada 2019 r., sygn. akt II SA/Gl 974/19).
Wojewódzki Sąd Administracyjny zauważył, że decyzja organu I instancji została wydana na podstawie art. 362 ust. 1 Prawa ochrony środowiska. Zgodnie z tym przepisem „jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek [...]”. Pod pojęciem podmiotu korzystającego ze środowiska, zgodnie z art. 3 pkt 20 lit. a ustawy rozumie się zaś przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Postępowanie w tym trybie winno być zatem prowadzone w stosunku do przedsiębiorcy tj. spółki, i w stosunku do niej powinna zostać wydana decyzja w sprawie. Z tego punktu widzenia rozstrzygnięcie Kolegium należy uznać za trafne. Nie sposób jednak zgodzić się z umorzeniem postępowania w sprawie. Jak wynika z akt administracyjnych, było ono prowadzone w stosunku do podmiotu korzystającego ze środowiska. Nie stało się ono jednak bezprzedmiotowe w sytuacji, gdy organ I instancji błędnie zaadresował swe rozstrzygnięcie. Powinno się ono zatem toczyć dalej i zakończyć odpowiednią decyzją administracyjną, skierowaną do spółki.