Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na bezczynność Rady Izby Notarialnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2017-08-22.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.43.2017
Data sprawy:
2017-08-22
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na bezczynność Rady Izby Notarialnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich nie ma wątpliwości co do tego, że Rada Izby Notarialnej jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej. Zgodnie ustawą o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, będące w posiadaniu takich informacji. Rada Izby Notarialnej jest organem samorządu zawodowego, o którym mowa w tym przepisie, jest zatem podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej.

Zdaniem Rzecznika informacje dotyczące działalności samorządu notarialnego, w tym finansowania z majątku tego samorządu, a także odnoszące się do osoby pełniącej funkcje publiczne są informacjami publicznymi podlegającymi udostępnienia w trybie ww. ustawy. Ponadto, Rzecznik zauważył, że żądane informacje dotyczyły wysokości wynagrodzenia sędziego. Sędzia jest natomiast osobą pełniącą funkcję publiczną, a zatem informacje odnoszące się do działalności osób pełniących funkcje publiczne również są informacjami publicznymi, które podlegają udostępnieniu. W ocenie Rzecznika Rada Izby Notarialnej nie wykonała określonych w przepisach czynności i z tego względu, niezbędne jest stwierdzenie, że organ pozostawał w bezczynności.

 


Data odpowiedzi:
2019-05-29
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 29 maja 2019 r., sygn. akt I OSK 2485/17).
Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zasadne zarzuty skargi kasacyjnej Rzecznika Praw Obywatelskich. Z uwagi na przedmiot sprawy (skarga na bezczynność) Sąd pierwszej instancji nie mógł ocenić żądania wniosku w zakresie możliwości udostępnienia informacji o wynagrodzeniu sędziego w kontekście przepisu art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Powinien swoje rozważania skoncentrować wyłącznie na ocenie czy wynagrodzenie osoby szkolącej aplikantów notarialnych, z którą Rada Izby Notarialnej zawarła umowę ma walor informacji publicznej w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 ww. ustawy. Wobec tego, że umowy zawierane przez samorząd, których przedmiotem jest odpłatne kształcenie aplikantów mają na celu wykonywanie zadania publicznego i z tego względu stanowią informację publiczną, to również ustalone w nich wynagrodzenie taki walor posiada. NSA wskazał przy tym, że żadnego znaczenia w sprawie nie mógł mieć status osoby zawierającej umowę z samorządem notarialnym na prowadzenie zajęć dla aplikantów, w tym przypadku status sędziego. Treść umowy dotyczącej prowadzenia zajęć szkoleniowych dla aplikantów, a zatem i wysokość otrzymywanego z tego tytułu wynagrodzenia posiada charakter publiczny wyłącznie z tego względu, że odnosi się do realizacji zadań publicznych samorządu bez względu na osobę z którą organ samorządu w tym przedmiocie zawiera umowę. Z tych przyczyn, uznając zasadność obu zarzutów skargi kasacyjnej Rzecznika uchylono zaskarżony wyrok w punkcie III, zobowiązując Radę Izby Notarialnej do rozpoznania wniosku skarżącego we właściwy sposób tj. w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej bądź przez udostępnienie żądanej informacji, bądź przez wydanie decyzji o odmowie jej udostępnienia ewentualnie w sposób przewidziany w jej art. 14 ust. 2.