Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o pozbawieniu statusu bezrobotnego z dnia 2019-07-02.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7062.1.2019
Data sprawy:
2019-07-02
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o pozbawieniu statusu bezrobotnego.

Decyzją z dnia 12 marca 2019 r. wydaną z upoważnienia Wojewody Kierownik Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej utrzymał w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta przez specjalistę ds. ewidencji i świadczeń w Grodzkim Urzędzie Pracy dnia 18 stycznia 2019 r. o pozbawieniu skarżącego od 1 grudnia 2018 r. statusu bezrobotnego oraz nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Organy orzekające pozbawiły skarżącego statusu osoby bezrobotnej, przyjmując stanowisko, że odbywanie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie i otrzymanie z tego tytułu uposażenia pozbawia go statusu osoby bezrobotnej.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Organy nie dostrzegły, że przepisy zawarte w ustawie o uposażeniu żołnierzy niezawodowych winny być traktowane jako lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z art. 31 ust. 4 u.ż.n. wynika jednoznacznie, że pobieranie uposażenia za czas ćwiczeń powoduje zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Mając na uwadze konieczność stosowania reguł wykładni systemowej i funkcjonalnej, stwierdzić należy, że skoro art. 31 ust. 4 u.ż.n. stanowi w sposób wyraźny podstawę do zawieszenia wypłaty zasiłku dla bezrobotnych dla osób pobierających uposażenie za czas ćwiczeń wojskowych, to niewątpliwie przepis ten wyklucza pozbawienia takiej osoby, z tytułu odbywania wspomnianych ćwiczeń, statusu osoby bezrobotnej. Przyjąć zatem należy, że odbywanie ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy i otrzymywanie z tego tytułu uposażenia nie powoduje utraty statusu osoby bezrobotnej, powoduje jedynie zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 


Data odpowiedzi:
2019-08-06
Opis odpowiedzi:
Sprawa zakończona pozytywnie (decyzja z 6 sierpnia 2019 r., sygn. akt WP-VII.0552.33.2019).
Wojewoda, działając zgodnie z art. 54 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy, uchylił wcześniejszą decyzję Wojewody oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta orzekającą o pozbawieniu skarżącego statusu bezrobotnego oraz umorzył postępowanie w tym zakresie.