Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie implementacji Europejskiego Aktu o Dostępności z dnia 2019-07-18.

Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
XI.815.4.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie implementacji Europejskiego Aktu o Dostępności.

W dniu 7 czerwca 2019 r. została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług. Dyrektywa stanowi długo oczekiwaną przez środowisko osób z niepełnosprawnościami regulację, która stawia przed państwami członkowskimi cele w zakresie zwiększenia dostępności powszechnie używanych produktów i usług dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, niezależnie od ich sprawności. Zadaniem Europejskiego Aktu o Dostępności jest także ułatwianie wdrażania w życie postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim jej art. 9, stanowiącego o obowiązku państw-stron do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępności na zasadzie równości z innymi osobami.

Mając na uwadze jak istotne jest to zagadnienie, Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjął informację o toczących się pracach legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W ocenie Rzecznika wskazana ustawa stanowi ważny i potrzebny krok we wdrażaniu postanowień Konwencji w Polsce. Istotnym jest zwłaszcza przyjęcie w projekcie ustawy szerokiej definicji osoby ze szczególnymi potrzebami, która nawiązuje do definicji osoby z niepełnosprawnością zawartą w Konwencji, ale uwzględnia także seniorów i inne osoby z trudnościami funkcjonalnymi, a także uznanie zasad uniwersalnego projektowania oraz obowiązku zapewnienia racjonalnych usprawnień, rozumianych zgodnie z duchem tejże Konwencji, za instrumenty służące zapewnieniu dostępności.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o poinformowanie, jakie są zamierzenia Ministra odnośnie implementacji ww. dyrektywy, w szczególności o przedstawienie harmonogramu prac związanych z tym procesem oraz o wyjaśnienie, czy i w jaki sposób przepisy wskazanego projektu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami będą wdrażać postanowienia Europejskiego Aktu o Dostępności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2019-08-05
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w piśmie z 5 sierpnia 2019 r. poinformowała, że MliR planuje zorganizować dla właściwych instytucji, resortów i partnerów społecznych spotkanie informacyjne nt. EAA, które będzie formalnym otwarciem konsultacji w tym zakresie. Ponadto, Minister zwrócił się z prośbą o analizę właściwych dla ich zakresów kompetencji aktów prawnych pod kątem konieczności nowelizacji w związku z implementacją EAA, a także o wskazanie osób do kontaktu ws. wdrożenia dyrektywy. Oprócz dyskusji na poziomie krajowym, MliR planuje także odwoływać się do doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dostępności mających zastosowanie w innych krajach, zwłaszcza tych, w których problematyka dostępności jest już przedmiotem regulacji wewnątrzkrajowych. Planuje też wymieniać się wiedzą i propozycjami rozwiązań prawnych przy wdrażaniu EAA z wybranymi państwami członkowskimi, które równolegle podejmują prace implementacyjne. Resort będzie również w kontakcie z Komisją Europejską, która – pomimo zakończenia procesu negocjacji – pozostaje ważnym źródłem wiedzy na tematy związane z dostępnością, a ponadto ma przypisane konkretne role na mocy przepisów EAA (w tym obowiązek powołania grupy roboczej, która będzie platformą wymiany informacji i najlepszych praktyk). Wypracowane rozwiązania będą wymagały konsultacji z Ministerstwem Finansów pod względem ich skutków finansowych, w tym w szczególności dla budżetu państwa. Termin przygotowania wskazanej analizy wstępnie zakładany jest na koniec 2019 r. W zależności od jej wyników, ustalony zostanie szczegółowy harmonogram wdrożenia EAA, przy czym obecne założenia MliR przewidują przekazanie projektu ustawy do uzgodnień międzyresortowych w połowie 2021 r.