Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie wydania wyroku łącznego, pomimo że te same skazania objęte zostały wcześniej wydanym prawomocnym wyrokiem łącznym z dnia 2019-07-31.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.11.2018
Data sprawy:
2019-07-31
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie wydania wyroku łącznego, pomimo że te same skazania objęte zostały wcześniej wydanym prawomocnym wyrokiem łącznym.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że przedmiotem postępowania w obu sprawach były te same jednostkowe wyroki wydane wobec tej samej osoby skazanego, co do takich samych czynów i takich samych wymierzonych kar, zarówno co do rodzaju kary, jak i jej wysokości. Ponadto, Sądowi orzekającemu znany był fakt wydania wcześniej prawomocnego wyroku łącznego i jego treść, albowiem odpis prawomocnego wyroku łącznego Sądu Okręgowego znajduje się w aktach sprawy, jak też akta sprawy zostały przez Sąd ujawnione na rozprawie. Mając powyższe na względzie, Rzecznik uznał, że wyrok łączny Sądu Okręgowego został wydany z naruszeniem prawa procesowego stanowiącego bezwzględną przyczynę uchylenia orzeczenia.