Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2019-08-02.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.28.2019
Data sprawy:
2019-08-02
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Pismem z 17 maja 2019 r. skarżący wystąpił do Prokuratora Okręgowego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o przebiegu drogi zawodowej Prokuratora Rejonowego, w tym o przesłanie kopii aktów nominowania. Pismem z 24 maja 2019 r. Prokurator Okręgowy poinformował skarżącego, że w jego ocenie akty nominowania prokuratora mają charakter dokumentów wewnętrznych i jako takie nie stanowią informacji publicznej podlegającej udostępnieniu. Jednocześnie organ wskazał, że prawo do informacji publicznej nie może być nadużywane. W jego opinii z żądania udostępnienia informacji publicznej musi wynikać interes obiektywny, a nie subiektywny, służący większej liczbie osób lub grupie obywateli, mający znaczenie dla oceny funkcjonowania organów Państwa. Pismem z 17 czerwca 2019 r. skarżący wniósł skargę na bezczynność organu w zakresie udostępnienia informacji publicznej zarzucając mu naruszenie przepisów Konstytucji oraz przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich nieuzasadnione przyjęcie przez organ, że akt nominowania prokuratora, w oparciu o który pełni on swoją funkcję, stanowi dokument wewnętrzny, prowadzi do istotnego naruszenia zasady jawności. Z uwagi na władcze kompetencje prokuratora dotyczące sfery praworządności i znaczenie zaufania publicznego do osoby sprawującej tą funkcję, transparentność tego procesu należy uznać za szczególnie istotną. Rzecznik wskazał, że prawo dostępu do informacji publicznej, o którym mowa w Konstytucji obejmuje prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Nie budzi wątpliwości, że prokurator rejonowy jest organem władzy publicznej, a więc jego działalność jest objęta zakresem prawa do informacji publicznej. Ponadto, Rzecznik zauważył, że organ w niniejszej sprawie nie wyjaśnił w sposób dostateczny, dlaczego uznaje ten akt za dokument wewnętrzny.

 


Data odpowiedzi:
2019-08-02
Opis odpowiedzi:
Stanowisko częściowo uwzględnione (wyrok z 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt II SAB/Kr 269/19).
W niniejszej sprawie to, że Prokurator Okręgowy w Krakowie jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej, jest okolicznością bezsporną i, w ocenie Sądu, niebudzącą wątpliwości. Bezsporne jest także to, że Prokurator Okręgowy nie udzielił stronie skarżącej żądanej informacji (kopii aktów nominowania) ani nie wydał w tym przedmiocie decyzji odmownej. Okolicznością istotną z punktu widzenia rozstrzygnięcia niniejszej sprawy sądowoadministracyjnej, a zarazem okolicznością, wokół której ogniskuje się spór między stronami - pozostaje zatem to, czy odnośna informacja jest informacją publiczną. W ocenie Sądu, ma ona taki status, mieści się bowiem w definicji z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. WSA stwierdził nadto, że nie nastąpiło udostępnienie informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy ani też wniosek nie został załatwiony w inny przewidziany prawem sposób. To zaś uzasadnia skonstatowanie bezczynności i zobowiązanie organu do wydania aktu lub dokonania czynności. W postępowaniu zainicjowanym skargą na bezczynność Sąd - zidentyfikowawszy niezałatwioną sprawę z zakresu dostępu do informacji publicznej - może jedynie zobowiązać organ do jej załatwienia; nie może natomiast rozstrzygać o sposobie, w jaki ma to nastąpić. Niniejszy wyrok nie przesądza zatem, który z przewidzianych prawem sposobów załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej powinien znaleźć zastosowanie, a w szczególności wyrok ten nie przesądza tego, czy żądana informacja powinna być udostępniona, czy też powinna zapaść decyzja o odmowie jej udostępnienia.